Przetargi.pl
Zaprojektowanie oraz wykonanie placu zabaw na Górce św. Wawrzyńca w Orzeszu

Gmina Orzesze ogłasza przetarg

 • Adres: 43-180 Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 21
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3248800 , fax. 032 3248826
 • Data zamieszczenia: 2016-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Orzesze
  ul. Św. Wawrzyńca 21 21
  43-180 Orzesze, woj. śląskie
  tel. 032 3248800, fax. 032 3248826
  REGON: 00052734500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.orzesze.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie oraz wykonanie placu zabaw na Górce św. Wawrzyńca w Orzeszu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie placu zabaw na Górce Św. Wawrzyńca w Orzeszu. W ramach zadania przewiduje się zaprojektowanie, zgłoszenie robót do właściwego organu, dostarczenie zabawek, montaż placu zabaw wraz z nawierzchnią naturalną i urządzeniami zabawowymi dostosowanymi do różnych grup wiekowych oraz ogrodzeniem placu. Inwestycja zlokalizowana będzie w Orzeszu przy ul. św. Wawrzyńca działka nr 202/27 oraz 219/29 o łącznej powierzchni 7 002 m2, na planowaną inwestycję planuje się przeznaczyć część działek o powierzchni 600 m2 - 20x30m. a) Opracowanie wstępnych koncepcji proponowanych rozwiązań w terminie do 21 dni kalendarzowych od następnego dnia po zwarciu umowy ( 1 egzemplarz w formie papierowej + 1 egzemplarz w formie elektronicznej). Zamawiający ustosunkuje się do przekazanej koncepcji w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania. W przypadku uwag zamawiającego do złożonej dokumentacji Wykonawca naniesie zmiany w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania uwag i uzyska akceptację koncepcji od zamawiającego, w ciągu 3 dni roboczych od dnia dostarczenia koncepcji uwzględniającej zmiany. b) Przed złożeniem zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Mikołowie, Zamawiający wymaga złożenia do siedziby zamawiającego kompletnej dokumentacji (1 egzemplarz w formie papierowej). Zamawiający ustosunkuje się do przekazanej dokumentacji w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania. W przypadku uwag zamawiającego do złożonej dokumentacji Wykonawca naniesie zmiany w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania uwag i uzyska akceptację dokumentacji od zamawiającego przed złożeniem ww. wniosku. c) Zakres rzeczowy ostatecznie zaakceptowanej dokumentacji projektowej obejmuje: Dokumentacja ma być sporządzona w formie tradycyjnej (papierowej). Liczba egzemplarzy poszczególnych opracowań: projekt budowlany i projekt wykonawczy - 1 egz. W każdym egzemplarzu winny znajdować się oryginalne pieczątki i podpisy projektantów, rzeczoznawców ds. bhp i zabezpieczeń p. poż. związanych z projektem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Program funkcjonalno - użytkowy (zał. Nr 6 do SIWZ) 2. Podwykonawcy: 1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 2) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia lub zdolności finansowe lub ekonomiczne podwykonawcy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest do podania nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby się powołuje. 4) Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu określone zostały w załączniku nr 5 do SIWZ tj. projekcie umowy 5) Zamawiający nie określa przedmiotu umów o podwykonawstwo, który podlega obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł brutto. 3. Warunki gwarancji - min. 3 lata gwarancji na wykonane roboty oraz zamontowane elementy placu zabaw licząc od dnia ostatecznego odbioru robót. Jeżeli gwarancja producenta jest dłuższa zgodnie z gwarancją producenta. Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi był równy okresowi udzielonej przez wykonawcę gwarancji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres udzielone gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.orzesze.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach