Przetargi.pl
Rewitalizacja terenów poprzemysłowych przy ul. Portowej w Gliwicach

Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 44-100 Gliwice, Ul. Zwycięstwa 21
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 238 55 30 , fax. 32 238 55 27
 • Data zamieszczenia: 2016-07-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych
  Ul. Zwycięstwa 21 21
  44-100 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 32 238 55 30, fax. 32 238 55 27
  REGON: 27625533500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gliwice.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rewitalizacja terenów poprzemysłowych przy ul. Portowej w Gliwicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: a) wykonanie dokumentacji rewitalizacji terenów poprzemysłowych przy ul. Portowej w Gliwicach - działki ewidencyjne nr 1 i 2 obręb Port o łącznej pow. 6.6684 ha - w podziale nieruchomości na działki z przeznaczeniem dla małych i średnich przedsiębiorstw - poprzez przygotowanie infrastruktury technicznej dla działek inwestycyjnych wraz z uporządkowaniem istniejącego terenu działek, b) złożenie w imieniu Zamawiającego właściwemu organowi kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz uzyskanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę lub zgłoszenie wykonania robót budowlanych dla projektowanego zadania wraz z uzyskaniem akceptacji tego zgłoszenia przez organ, c) sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych na podstawie dokumentacji wykonanej przez Jednostkę Projektowania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokument Opis przedmiotu zamówienia (ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ), oraz wzór umowy (ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ). Wymagany termin rękojmi: Okres rękojmi na wykonaną dokumentację będzie trwał od daty odbioru końcowego dokumentacji do czasu wygaśnięcia gwarancji i rękojmi na obiekt wykonany na podstawie opracowanej dokumentacji, jednakże nie dłużej niż 5 lat licząc od daty protokolarnego odbioru opracowanej dokumentacji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: zatrudnienie na umowę o pracę
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.gliwice.eu/przetargi/zamowienia_publiczne_urzedu_miejskiego
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach