Przetargi.pl
Remonty bieżące nawierzchni dróg, chodników i placów oraz urządzeń odwadniających

Gmina Bieruń reprezentowana przez Burmistrza Miasta Bieruń ogłasza przetarg

 • Adres: 43-150 Bieruń, Rynek 14
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 3242400 , fax. 32 2164777
 • Data zamieszczenia: 2016-07-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bieruń reprezentowana przez Burmistrza Miasta Bieruń
  Rynek 14 14
  43-150 Bieruń, woj. śląskie
  tel. 32 3242400, fax. 32 2164777
  REGON: 27150489700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bierun.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remonty bieżące nawierzchni dróg, chodników i placów oraz urządzeń odwadniających
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są remonty bieżące dróg na terenie Gminy Bieruń o nawierzchniach asfaltowych oraz dróg, chodników i placów o nawierzchniach innych niż asfaltowe (z kostki lub płyt betonowych, tłuczniowe, z frezu asfaltowego, gruntowe) oraz urządzeń odwadniających (kratki ściekowe, korytka ściekowe, odwodnienie liniowe). W zakresie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych rozumie się wykonywanie bieżących napraw nawierzchni metodą tradycyjną i przy pomocy recyklera, wykonanie nakładek nawierzchni asfaltowych wraz z towarzyszącymi robotami rozbiórkowymi i wywozem gruzu. A. Zakres robót został określony w przedmiarze robót i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) i obejmuje: 1. rozebranie chodników z płyt betonowych - 20m2 ; 2. rozebranie elementów ulic: obrzeży - 50 m; krawężników - 50 m; 3. remonty cząstkowe chodników z płyt i kostki brukowej betonowej - 285 m2 ; 4. montaż słupków aluminiowych/żeliwnych w nawierzchni z kostki brukowej -1 szt.; 5. wywóz gruzu na odległość do 5 km wraz z jego utylizacją i ziemi - 50 m3 ; 6. korytowanie na gł. 20 cm oraz profilowanie podłoża: ręcznie - 50 m2, mechanicznie - 400 m2; 7. wyrównanie dróg: frezem asfaltowym (materiał inwestora z dowozem ze składowiska do 12 km) - 20 m3, (materiał wykonawcy) - 100 m3 oraz tłuczniem - 150 m3 ; 8. wykonanie podbudowy tłuczniowej - 400 m2 ; 9. wykonanie nowej nawierzchni chodników z kostki betonowej 8 cm na podsypce cem.-piask., kostka szara - 200 m2 , kostka kolor - 50 m2; 10. zabudowę krawężników betonowych na ławie - 150m i obrzeży - 200 m; 11. mechaniczne ścinanie poboczy - 350 m2 ; 12. humusowanie skarp z obsianiem trawą - 100 m2; 13. regulację pionową studzienek dla urządzeń podziemnych - 30 szt; 14. remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z mechanicznym obcinaniem krawędzi i transportem masy - 4,5 t; 15. nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitum.: w-wa wiążąca - 400 m2,w-a ścieralna - 300 m2, 16. remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych metodą recyklingu - 4,5 t; 17. frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki - 400 m2; 18. rozbiórka nawierzchni bitumicznej: ręcznie - 150 m2, mechanicznie - 400 m2; 19. mechaniczne czyszczenie oraz skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - 400 m2; 20. powierzchowne utrwalanie oraz uszczelnianie spękań nawierzchni bitumicznej - 400 m2; 21. montaż pierścienia odciążającego dla urządzeń podziemnych - 4 szt; 22. wykonanie wodościeku z prefabrykatów betonowych - 55 m; 23. wymiana prefabrykowanej studni ściekowej wraz z wraz z przyłączem z rury dł. do 3 m - 2 szt.; 24. umocnienie skarp i dna kanałów płytami ażurowymi - 10 m2; 25. wykonanie odwodnienia liniowego ACO DRAIN, kanał z rusztem żeliwnym - 50m. B. Zakres zamówienia obejmuje również: 1. Sporządzenie typowego projektu tymczasowej organizacji ruchu uwzględniającego charakterystyczne sytuacje związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, uzyskanie uzgodnień i zatwierdzeń ww. projektu (1 egz. zatwierdzonego projektu należy przekazać Zamawiającemu przed odbiorem oznakowania). W przypadku wystąpienia robót, których nie można będzie wykonać w oparciu o typowy projekt organizacji ruchu, Wykonawca sporządzi projekt organizacji ruchu oddzielnie dla tychże robót oraz wystąpi o zaopiniowanie i zatwierdzenie przez właściwe organy. Bez zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas realizacji robót Wykonawca nie może rozpocząć robót. 2. Prawidłowe oznakowanie miejsca robót wg typowego projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót uwzględniającego charakterystyczne sytuacje związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa na drogach w trakcie wykonywania robót. W kosztorysie ofertowym w kosztach pośrednich należy uwzględnić koszty oznakowania prowadzonych robót drogowych wraz z dostawą znaków, wynikających z organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 3. Zabezpieczenie ubytków oznaczonych w zgłoszeniu jako stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa ruchu, należy wykonać poprzez odpowiednie tymczasowe oznakowanie w terminie max. do 4 godz. od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego bądź Straż Miejską w Bieruniu (faksem, drogą elektroniczną lub telefoniczną) konieczności wykonania takiego zabezpieczenia. 4. Utrzymanie w należytej czystości dróg z których będzie korzystał wykonawca w czasie realizacji zadania. Bieżące sprzątanie ewentualnego gruzu w dniu realizacji zleceń cząstkowych. 4. Naprawę szkód wyrządzonych osobom trzecim w toku realizacji robót. 5. Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do robót związanych z remontami maksymalnie do 3 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia (faksem, drogą elektroniczną lub telefoniczną) przez Zamawiającego konieczności wykonania tych robót. W przypadku, jeżeli ostatni dzień upływu terminu przypada w niedzielę lub dzień świąteczny, to upływ terminu przypada następnego dnia po tym dniu. 6. W ramach prawidłowego utrzymania stanu technicznego dróg gminnych i wewnętrznych (łączna długość około 90 km) Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego przeprowadzenia raz w miesiącu objazdu dróg, sporządzenia notatki z przeglądu i przedłożenia jej inspektorowi nadzoru. C. Warunki i wymagania: 1. Jeżeli w STWiORB lub w SIWZ określone zostały materiały i urządzenia przy pomocy znaków towarowych, patentu lub pochodzenia, nie oznacza to, że nie można zastosować materiałów i urządzeń równoważnych, lecz o nie gorszych parametrach i spełniających wymogi podane w STWiORB. Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy pzp, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, pod warunkiem spełnienia min. tego samego poziomu jakościowego, technologicznego i estetycznego. Zabudowane i dostarczone materiały budowlane muszą posiadać wszystkie wymagane Prawem budowlanym i polskimi normami, przenoszącymi zharmonizowane normy europejskie, atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne. W świetle zapisów Prawa zamówień publicznych (art.30) należy stosować wyroby budowlane spełniające wymagania Polskich Norm przenoszących Normy Europejskie PN-EN (normy zharmonizowane). W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy uwzględnia się w kolejności: 1) europejskie aprobaty techniczne; 2) wspólne specyfikacje techniczne; 3) normy międzynarodowe; 4) inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy oraz aprobat, specyfikacji, norm i systemów, o których mowa w art. 30 ust. 2 ustawy Pzp, uwzględnia się w kolejności: 1) Polskie Normy; 2) polskie aprobaty techniczne; 3) polskie specyfikacje techniczne. 2. Zgodnie z art. 8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodności ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz. 1645 z późn. zm.) zabrania się wprowadzania do obrotu lub oddawania do użytku wyrobu nieposiadającego oznakowania zgodności, jeżeli wyrób ten podlega takiemu oznakowaniu. W związku z powyższym zamawiający będzie wymagał od wykonawcy stosownego oświadczenia w stosunku do wyrobów, które podlegają takiemu oznakowaniu. 3. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do zlokalizowania wszystkich urządzeń obcych występujących na terenie przewidzianym pod prace budowlane. Wszystkie roboty prowadzone w pobliżu tych urządzeń należy prowadzić przy użyciu lekkiego sprzętu, aby nie doprowadzić do ich uszkodzenia. Należy zlecić nadzory specjalistyczne właścicielom lub gestorom urządzeń uzbrojenia terenu, w pobliżu których będą prowadzone roboty. W przypadku uszkodzenia urządzeń - Wykonawca pokrywa koszty usunięcia awarii oraz koszty poniesionych strat eksploatacyjnych oraz naprawi wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w toku realizacji robót. 4. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie kadry kierowniczej - kierownika budowy. 5. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości w odniesieniu do całego przedmiotu umowy wynosi min. 24 miesiące, licząc od daty odbioru przedmiotu umowy. 6. Uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik do SIWZ. D. Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający nie przewiduje: zaliczek na poczet wykonania zamówienia, aukcji elektronicznej, udzielania zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ustawy pzp , zawarcia umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów w rozumieniu ustawy pzp oraz stosowania wymagań określonych w art.29 ust.4 ustawy pzp. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 3. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia, o którym mowa w art. 36a ust.2 pkt 1 ustawy pzp. 4. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) musi być wniesione w terminie, który został podany w SIWZ w punkcie Terminy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin rozpoczęcia robót zlecenia cząstkowego
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bierun.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach