Przetargi.pl
DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA ROZBIÓRKĘ POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH PRZY UL. PCK 1 W KATOWICACH WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 258 20 21-25 , fax. 32 258 20 25, 41 63 167
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  ul. Grażyńskiego 5 5
  40-126 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 258 20 21-25, fax. 32 258 20 25, 41 63 167
  REGON: 24103162000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kzgm.katowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA ROZBIÓRKĘ POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH PRZY UL. PCK 1 W KATOWICACH WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie rozbiórki wysuniętych poza obrys budynku pomieszczeń w poziomie piwnic przy ul. PCK 1 w Katowicach wraz z robotami towarzyszącymi. Projekt powinien obejmować: 1) likwidację części piwnic wysuniętych poza obrys budynku poprzez ich rozbiórkę i zasypanie. 2) wykonanie nowej nawierzchni podwórza wraz z odwodnieniem. 3) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej zasypanych ścian przyległych do piwnic usytuowanych pod budynkiem oraz ścian przyległych do węzła cieplnego. 4) przełożenie sieci cieplnej z armaturą, przełożenie rozdzielaczy c.o. oraz kabla energetycznego i rozdzielni elektrycznej (na warunkach określonych przez TAURON), wykonanie odwodnienia pomieszczenia węzła cieplnego. 5) naprawę uszkodzonych fragmentów stropów żelbetowych oraz innych elementów konstrukcyjnych piwnic pod budynkiem w pomieszczeniu węzła cieplnego wraz z zewnętrznym zejściem do węzła cieplnego. W skład niezbędnej do wykonania dokumentacji wchodzi: 1) projekt budowlany z częścią wykonawczą: rozbiórki piwnic wraz z zabezpieczeniem przyległych nieruchomości, zagospodarowania podwórza wraz z odwodnieniem, naprawy żelbetowych elementów konstrukcyjnych piwnic, przebudowy sieci i instalacji c.o. oraz przełożenia kabla energetycznego 2) przedmiar robót 3) kosztorys inwestorski 4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: Wzór umowy wraz z załącznikami (Załącznik nr 7 do SIWZ - w szczególności Załącznik nr 1 do Umowy). Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu harmonogramu prac projektowych wraz ze wskazaniem osób do realizacji poszczególnych projektów. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 35.393,19 zł brutto.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 710000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres rękojmi za wady przedmiotu umowy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kzgm.katowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach