Przetargi.pl
Dostawy leków dla Szpitala w Pilchowicach , nr spr 09/ZP/2016

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 44-145 Pilchowice, ul. Dworcowa 31
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 331 99 03 , fax. 32 331 99 08
 • Data zamieszczenia: 2016-07-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach
  ul. Dworcowa 31 31
  44-145 Pilchowice, woj. śląskie
  tel. 32 331 99 03, fax. 32 331 99 08
  REGON: 27621529300014
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-pilchowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy leków dla Szpitala w Pilchowicach , nr spr 09/ZP/2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawy dotyczą dostawy antybiotyków, leku cyjanokobalamina 500mcg/2ml x 5 amp. oraz leku pancreatinum 10 000j . Szczegółowy asortyment i ilość podano w Arkuszu kalkulacyjno-cenowym załączonym do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336510008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-pilchowice.pl , www.propublico.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach