Przetargi.pl
Wykonanie remontów w pomieszczeniach budynku przy ul. Głogowska 26

Miasto Poznań ogłasza przetarg

 • Adres: 61-841 Poznań, Plac Kolegiacki 17
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8785210 , fax. 61 878 50 85
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Poznań
  Plac Kolegiacki 17 17
  61-841 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8785210, fax. 61 878 50 85
  REGON: 63125782200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontów w pomieszczeniach budynku przy ul. Głogowska 26
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Wykonanie remontów w pomieszczeniach budynku przy ul. Głogowska 26. Zakres prac obejmuje: - wykonanie prac malarskich wraz z robotami towarzyszącymi, - wymianę wykładzin. 2. Szczegółowy opis i warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawierają: 1) Wzór umowy, stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ, 2) Wykaz pomieszczeń objętych wymianą wykładzin, stanowiący załącznik nr 1 do umowy, 3) Wykaz pomieszczeń objętych pracami malarskimi wraz z robotami towarzyszącymi, stanowiący załącznik nr 2 do umowy, 4) Przedmiar robót - wymiana wykładzin, stanowiący załącznik nr 3 do umowy, 5) Przedmiar robót - roboty malarskie, stanowiący załącznik nr 4 do umowy, 6) Rzuty pomieszczeń, stanowiące załącznik nr 5 do umowy, 7) STWIOR, stanowiąca załącznik nr 6 do umowy. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia realizacji przedmiotu zamówienia podwykonawcom w pełnym zakresie. W przypadku powierzenia realizacji całości lub części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca odpowiada za ich działanie jak za swoje własne. Klauzula społeczna realizowana jest poprzez kryterium wyboru ofert, promującym Wykonawców, którzy zatrudniają przy realizacji niniejszego zamówienia osoby na podstawie umowy o pracę. W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę zatrudnienia określonej liczby osób na podstawie umowy o pracę, Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy będzie miał prawo żądania potwierdzenia przez Wykonawcę faktu ich zatrudnienia, zgodnie z zapisami § 1 ust. 7 umowy. W przypadku wystąpienia niezgodności w zakresie liczby zadeklarowanych osób, Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia kar umownych określonych w § 9ust 1j) mowy. Aspekt środowiskowy realizowany jest poprzez wymóg zapewnienia właściwego gospodarowania odpadami wytwarzanymi w czasie budowy. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany będzie przedłożyć dokumenty potwierdzające zgodne z przepisami wykonanie obowiązków w zakresie gospodarki odpadami, zgodnie z zapisami § 3 ust. 7 umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Zatrudnienie na umowę o pracę osób przewidzianych do realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.poznan.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach