Przetargi.pl
Odbudowa wałów prawostronnych i lewostronnych rz. Warty na terenie gm. Śrem - etap II. pow. śremski, woj. wielkopolskie

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 60-967 Poznań, ul. Piekary 17
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 6475221 , fax. 061 8525561
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu
  ul. Piekary 17 17
  60-967 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 6475221, fax. 061 8525561
  REGON: 00065864000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wzmiuw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbudowa wałów prawostronnych i lewostronnych rz. Warty na terenie gm. Śrem - etap II. pow. śremski, woj. wielkopolskie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest odbudowa odcinków wałów przeciwpowodziowych prawostronnych rz. Warty o łącznej długości 3,6 km wraz budowlami, od km 1+600 do km 5+200 wału, na terenie gm. Śrem. Wały te zostały zakwalifikowane do III klasy technicznej budowli hydrotechnicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Projekt budowlany, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, Istotne postanowienia umowy, Przedmiary robót z podziałem na odcinki realizacji. Zamówienie obejmuje uszczelnienie wału przy zastosowaniu przesłony przeciwfiltracyjnej, tj. bentomaty na skarpie odwodnej wału oraz ścianki szczelnej w podłożu, łącznie z rozbudową korpusu wału i ukształtowaniem skarpy odwodnej do nach. 1:2,5. Uszczelnienie takie składa się ze ścianek szczelnych stalowych wbitych na głębokość min. 3,0 m w podłoże wału przy stopie skarpy odwodnej wału. Głębokość wbicia ścianki szczelnej zależna jest od miąższości warstwy gruntów luźnych w podłożu. Na skarpie odwodnej przewiduje się ułożenie warstwy uszczelniającej z bentomaty na wysokość min. 0,50 m ponad poziom wody miarodajnej. Na przedmiotowym odcinku wystąpiła również konieczność poszerzenia istniejącej korony wału do wymaganej szer. minimalnej 3,0 m oraz wyprofilowanie skarpy odwodnej wału i dostosowanie jej do minimalnego nachylenia 1:2,5. Zamówienie obejmuje odbudowę lub modernizację 7 przejazdów wałowych, polegającą na: - wyrównaniu i korekcie spadku nawierzchni, zachowaniu szerokości podjazdu (zjazdu) min. 3,5 - 4,0 m, umocnieniu korony wału i drogi na przejazdach przy zastosowania płyt betonowych ażurowych, wykonaniu barier lub poręczy zabezpieczających na podjazdach. Przedmiot zamówienia podzielony został na 4 odcinki (tj. 4 części) zamówienia, które są niezależnymi obiektami budowlanymi w ramach tego zadania inwestycyjnego, gdzie każdy z tych odcinków będzie przedmiotem odrębnego odbioru. Ponadto, realizacja każdego odcinka może odbywać się niezależnie, w innym przedziale czasowym i miejscu. Pozwolenie na budowę wydane jest dla całości inwestycji. Przedmiotowe zamówienie podzielone jest przez Zamawiającego na cztery niezależne odcinki, a mia-nowicie: - Odcinek I od km 3+400 do km 5+200 - zakres gwarantowany. - Odcinek II od km 2+800 do km 3+400 - zakres opcjonalny. - Odcinek III od km 2+200 do km 2+800 - zakres opcjonalny. - Odcinek IV od km 1+600 do km 2+200 - zakres opcjonalny. Realizacja tego zamówienia odbywać się będzie z zastosowaniem prawa opcji (poza odcinkiem I). W związku z tym, że Zamawiający nie dysponuje wystarczającymi środkami finansowymi na wykonanie całego zakresu przedmiotowego zamówienia, wyodrębniony zostały odcinek I zamówienia, który na pewno będzie realizowany i jest oznaczony jako zakres gwarantowany. Pozostałe odcinki zamówienia (odcinki II do IV), oznaczone są w tym zamówieniu jako zakres opcjonalny, zrealizowane będą (niektóre lub wszystkie) dopiero po wyborze przez Zamawiającego i po wyrażeniu takiej woli przez Za-mawiającego. Zamawiający przewiduje, że zajęcie ww. stanowiska (woli) zależeć będzie od wielkości środków finansowych jakimi Zamawiający będzie jeszcze dysponował po przetargu lub w czasie trwania umowy i nastąpi na etapie podpisywania umowy lub w terminie nie dłuższym niż 90 dni od jej podpisania. W stanowisku tym Zamawiający określi zakres rzeczowy (tj. odcinki) i finansowy na podstawie cen z oferty. Ostateczny termin wykonania dla zakresu gwarantowanego i opcjonalnego kończy się w terminie wykonania zamówienia. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszego zamówienia. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania zamówienia w zakresie określonym w woli Zamawiającego. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomiania prawa opcji jest złożenie Wykonawcy przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez Zamawiającego zakresie. Cena ofertowa, jaką Wykonawca poda w ofercie, będzie ceną całkowitą, stanowiącą sumę ceny za zakres gwarantowany i cen za każdy zakres opcjonalny. Kwota, jaka jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, podana przed otwarciem ofert, porównywana będzie tylko z cenami dla części gwarantowanej zamówienia. Podczas otwarcia ofert odczytane zostaną cena całkowita oferty, cena dotycząca części gwarantowanej i sumy części opcjonalnej. Natomiast wybór najkorzystniejszej oferty dokonany będzie w oparciu o całkowitą cenę oferty. Zamawiający żąda, aby Wykonawca udzielił co najmniej 3-letniej gwarancji na wykonane roboty, ale nie więcej niż 5 lat. Udzielenie gwarancji na okres krótszy skutkować będzie odrzuceniem oferty. Natomiast udzielenie gwarancji na okres dłuższy niż 5 lat, będzie traktowane jak na 5 lat. Zgodnie z zapisami umowy okres rękojmi za wady zostaje rozszerzony na taki sam okres udzielonej gwarancji. Zamawiający nie przewiduje składania odrębnych ofert na poszczególne części zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452462005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 150.000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) obejmujące cały okres związania z ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Długość gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wzmiuw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach