Przetargi.pl
Wykonanie remontów dróg Nadleśnictwa Piwniczna.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Piwniczna ogłasza przetarg

 • Adres: 33-350 Piwniczna-Zdrój, ul. Zagrody 32
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 446 40 276 , fax. 18 4464194
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Piwniczna
  ul. Zagrody 32 32
  33-350 Piwniczna-Zdrój, woj. małopolskie
  tel. 18 446 40 276, fax. 18 4464194
  REGON: 35054565900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.piwniczna.krakow.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontów dróg Nadleśnictwa Piwniczna.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie podzielone jest na 2 części. Część 1 obejmuje remont dwóch dróg leśnych Jastrzębik Złockie i Szczawnik Kotylniczy. Z uwagi na fakt że, droga Szczawnik Kotylniczy swój początek rozpoczyna w połowie drogi Jastrzębik Złockie racjonalnym się wydaje by ten przedmiot zamówienia wykonywał jeden wykonawca z uwagi na organizację robót. Na drodze Jastrzębik Złockie w km 0+000 ÷ 1+565 zaplanowano remont drogi leśnej polegający na profilowaniu z zagęszczeniem i uzupełnieniu nawierzchni warstwą tłucznia o frakcji 31,5÷63mm stabilizowanego mechanicznie, zaklinowanego klińcem frakcji 20÷31,5mm, oraz na szerokości jezdni drogi zaklinowanego również grysem o frakcji2÷8mm. Grubość warstwy nawierzchni 7cm po zagęszczeniu. Pobocza należy uzupełnić na szerokości 0,50 m tłuczniem 31,5-63 mm, zaklinowanym klińcem 20-31,5 mm i stabilizowanym mechanicznie. Grubość uzupełnienia poboczy analogiczna jak grubość dodatkowej warstwy nawierzchni.Zaplanowano remont składów, przepustów, odtworzenie rowów,wymianę wodospustów, odtworzenie reźni kamiennej. Remont drogi Szczawnik Kotylniczy w km 0+000 - 0+706 polegał będzie na ścięciu poboczy,wyprofilowaniu i zagęszczeniu istniejącej nawierzchni oraz jej utwardzeniu kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie. Remont obejmuje wymianę przepustów, wodospustów, zabezpieczenie skarpy kaszycą drewnianą oraz remont dwóch składów drewna i wjazdu do nawracania o łącznej powierzchni 11,8 ar polegający na wyprofilowaniu i utwardzeniu nawierzchni składów tłuczniem. Część 2 obejmuje remont czterech dróg, Wierchomla Młaczne, Runek Schronisko. Żegiestów Miliczki i Majerz Obrożyska. Zakres robót obejmuje prace związane z remontem drogi leśnej Wierchomla -Młaczne w Leśnictwie Wierchomla w km roboczym 0+000 - 1+050. Roboty budowlane obejmują profilowanie wraz z utwardzeniem nawierzchni drogi, poboczy i składów drewna, remoncie przepustów oraz montażu wodospustów.Odtworzenie i wykonanie narzutu kamiennego na odcinku około o dł. 195 m i szer. 1.5 m. W remoncie drogi Runek Schronisko w miejscu obrywających się skarp lewostronnych zaprojektowano wykonanie kaszyc drewnianych podpierających i zabezpieczających skarpy. W km 0+992 - 1+032 o wysokości 2,35 m, szerokości 2,0 m oraz długości 40,0 mb. W km 1+132 -1+182 zaprojektowano kaszycę o długości 50,0 mb, w tym kaszycę o wysokości 2,35 m,szerokości 2,0 m i długości 30,0 mb, oraz kaszycę o wysokości 1,65 m, szerokości 1,8 m idługości 20,0 mb.Zaplanowano remont przepustu i uzupełnienie zapadniętego odcinka drogi o dł. 60 mb. Na drodze Żegiestów Miliczki w miejscu obrywającej się skarpy lewostronnej, w km 1+670 - 1+705,zaprojektowano kaszycę drewnianą podpierające skarpę. Zaprojektowano kaszycę o wysokości 2,35 m, szerokości2,0 m oraz długości 35,0 mb. Na drodze Majerz Obrożyska zaprojektowano remont drogi polegający na ścięciu poboczy, wyprofilowaniu istniejącej nawierzchni oraz utwardzeniu nawierzchni na szerokości 3,5 m dodatkową warstwą kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 10 cm w km 0+000 - 0+105, oraz grubości 20 cm w km 0+105 - 0+285. Zaprojektowano ułożenie tłucznia frakcji 31,5-63 mm, zaklinowanego klińcem frakcji 20-31,5, oraz dodatkowo zaklinowanego od góry grysem (drobnym klińcem) frakcji 2-8 mm. Pobocza należy uzupełnić na szerokości 0,75 m tłuczniem 31,5-63 mm, zaklinowanym klińcem 20-31,5 mm i stabilizowanym mechanicznie. Grubość uzupełnienia poboczy analogiczna jak grubość dodatkowej warstwy nawierzchni. Zaprojektowano remont składu drewna w km 0+242 - 0+285 po prawej stronie drogi oraz w km 0+247 - 0+285 po lewej stronie drogi warstwą kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm - tłucznia frakcji 31,5-63 mm zaklinowanego klińcem frakcji 20-31,5 mm. W km 0+240 zaprojektowano wymianę istniejącej uszkodzonej rogatki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium, w wysokości : a. dla części 1 - 17 000 PLN słownie złotych : siedemnaście tysięcy b. dla części 2 - 13 000 PLN słownie złotych : trzynaście tysięcy 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 2.1 pieniądzu; 2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3 gwarancjach bankowych; 2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm). 3. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym na konto Zamawiającego: PKO BP 92 1020 2892 0000 5502 0549 5447 w treści przelewu wpisując: Wadium - Wykonanie remontów dróg Nadleśnictwa Piwniczna - cześć wpisując w miejsce kropek której części dotyczy. 4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, któremu Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwraca się je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 8.1 odmówił podpisania umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 8.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 8.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 8.4 oraz w przypadku jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 9. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej, kopia przelewu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę winna zostać dołączona do oferty, a w przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać złożony wraz z ofertą w oddzielnej kopercie. W takim przypadku do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu wniesienia wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Udzielona gwarancja jakości / min. 36 m-cy : max. 60 m-cy./
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.piwniczna.krakow.lasy.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach