Przetargi.pl
MONTAŻ ROZDZIELNICY ZASILANIA AWARYJNEGO SZR ORAZ WYMIANA GŁÓWNEJ ROZDZIELI ELKETRYCZNEJ W BLOKU C SZPITALA W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. (033) 872 31 11 , fax. (033) 872 31 11
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. Szpitalna 22 22
  34-200 Sucha Beskidzka, woj. małopolskie
  tel. (033) 872 31 11, fax. (033) 872 31 11
  REGON: 00030441500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozsuchabeskidzka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  MONTAŻ ROZDZIELNICY ZASILANIA AWARYJNEGO SZR ORAZ WYMIANA GŁÓWNEJ ROZDZIELI ELKETRYCZNEJ W BLOKU C SZPITALA W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie montażu rozdzielnicy zasilania awaryjnego SZR oraz wymiana głównej rozdzielni elektrycznej w bloku C Szpitala w Suchej Beskidzkiej w zakresie określonym w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ oraz zgodnie z poniższym wykazem i obowiązkami. 2. Wykaz prac: -Montaż pochodzącej z demontażu, sprawnej rozdzielnicy SZR typu RNC-P w elektroniczny układ sterowania ( Lokata, Lengrad), -Montaż rozdzielnicy w pomieszczeniu technicznym ( pod schodami) w bloku C, -Podłączenie kabla zasilania awaryjnego do rozdzielnicy SZR w bloku C i do rozdzielnicy zasilania awaryjnego w agregacie prądotwórczym, -Przełożenie istniejącego kabla zasilającego rozdzielnicę RG do rozdzielnicy SZR, kabel należy wyprowadzić na zewnątrz budynku, zmufować w gruncie i w innym miejscu prowadzić do budynku, -Wykonanie nowej rozdzielni głównej obiektu (człon zasilania podstawowego i zasilania awaryjnego) zgodnie z załączonym projektem -Wykłucie wnęki pod rozdzielnią główną, montaż szaf rozdzieli we wnęce, obróbka budowlana wnęki, -Ułożenie kabli oraz podłączenie rozdzielni SZR z rozdzielnią główną ( zasilanie podstawowe i awaryjne), -Wykonanie uziemienia ( bednarka) rozdzielnicy SZR i rozdzielni głównej, -Podłączenie istniejących obwodów i WLZ do nowej rozdzielni głównej, -Demontaż starej rozdzielni żeliwnej, -Uruchomienie układu zasilania, -Wykonanie prac kontrolno- pomiarowych, -Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453157005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zozsuchabeskidzka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach