Przetargi.pl
Dostawa sprzętu medycznego: Pakiet nr 1- aparat USG Pakiet nr 2- kardiomonitor

Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. (033) 872 31 11 , fax. (033) 872 31 11
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. Szpitalna 22 22
  34-200 Sucha Beskidzka, woj. małopolskie
  tel. (033) 872 31 11, fax. (033) 872 31 11
  REGON: 00030441500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozsuchabeskidzka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu medycznego: Pakiet nr 1- aparat USG Pakiet nr 2- kardiomonitor
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiot zamówienia. 1.1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego wraz z instalacją i uruchomieniem w zakresie dwóch niżej wymienionych pakietów. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy i wyprodukowany najwcześniej w 2015r. -Pakiet nr 1- aparat USG- sztuk 1 -Pakiet nr 2- kardiomonitor - sztuk 1 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wybrany Pakiet od I-II, bowiem każdy pakiet stanowi odrębny przedmiot zamówienia i będzie podlegał odrębnej procedurze związanej z wyborem oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331122000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 28 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Ocena techniczna
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zozsuchabeskidzka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach