Przetargi.pl
Wykonanie instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru w budynku szpitala MSWiA w Opolu w obrębie parteru, II i III piętra

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-075 Opole, ul. Krakowska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4011100 , fax. 77 4011121
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu
  ul. Krakowska 44
  45-075 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4011100, fax. 77 4011121
  REGON: 53116351500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozmswia.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SP ZOZ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru w budynku szpitala MSWiA w Opolu w obrębie parteru, II i III piętra
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru na kondygnacjach: parter, II i III piętro budynku szpitala SP ZOZ MSWiA w Opolu przy ul. Krakowskiej 44. Zadanie obejmuje wszystkie pomieszczenia Izby Przyjęć i pomieszczenia zajmowane przez DIAGNOSTYKĘ LUXMED na parterze oraz wszystkie pomieszczenia oddziałów szpitala na piętrze II i III. Zadanie nie obejmuje klatki schodowej, gdyż w obszarze tym zabezpieczenia p.poż. już zostały wykonane. Zakres robót objęty zamówieniem jest opisany w załącznikach do SIWZ : 1. Projekt budowlany INSTALACJA WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI POŻARU-SZPITAL opracowanie z 2017r. 2. Aneks do projektu j.w. opracowanie z 2020r. 3. Rysunki z dokumentacji powykonawczej obejmujące wykonaną i działającą część instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru 4. Ekspertyzę techniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla budynku szpitala opracowanie z 2018r. oraz Postanowienie Komendanta Wojewódzkiego PSP w Opolu z dnia 31.08.2018r. 5. Specyfikacja wykonania i odbioru robót. Dostosowanie budynków szpitala i Przychodni do wymogów przeciwpożarowych Zamówienie obejmuje także wykonanie wszystkich prac budowlanych niezbędnych do wykonania zadania w tym także wszystkich napraw i usunięcia uszkodzeń powstałych w wyniku realizacji zadania. Dla zapewnienia ciągłej i nie zakłóconej pracy oddziałów szpitala, przed przystąpieniem do wykonywania robót objętych zamówieniem, Wykonawca jest obowiązany przedłożyć i uzyskać akceptację Zamawiającego, harmonogramu rzeczowo – terminowo - finansowego, obejmującego poszczególne elementy zadania. W dniu zgłoszenia przez Wykonawcę o zakończeniu wykonywania zadania, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu: dokumentację powykonawczą wraz z atestami, deklaracjami zgodności, na materiały wbudowane w ramach wykonanych robót, protokóły z wykonanych prób i sprawdzeń potwierdzone przez inspektora nadzoru, protokół ze szkolenia personelu odpowiedzialnego za obsługę instalacji. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania wizji lokalnej w dniach 17.09-29.09.2020r. w godzinach od 10.00 do 14.00.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach