Przetargi.pl
WIW.DA.272.6A.2024 - Wykonanie remontów pomieszczeń w budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W OPOLU ogłasza przetarg

 • Adres: 45-836 Opole, ul. Wrocławska 170
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2024-06-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W OPOLU
  ul. Wrocławska 170
  45-836 Opole, woj. opolskie
  REGON: 000093131
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wiw.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WIW.DA.272.6A.2024 - Wykonanie remontów pomieszczeń w budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część nr 2: Remont trzech pomieszczeń Punkty Przyjęcia Próbek.1. Opis przedmiotu zamówienia został ujęty w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1.2. do SWZ.2. Wykonawca udziela Zamawiającemu trzydziestu sześciu [ 36 ] miesięcy gwarancji na wykonane roboty budowlane i dostarczone i zamontowane urządzenia oraz osprzęt stanowiące przedmiot zamówienia.Część nr 5: Remont pomieszczenia autoklawów, sterylizatorni i zmywalni.1. Opis przedmiotu zamówienia został ujęty w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1.5. do SWZ.2. Wykonawca udziela Zamawiającemu trzydziestu sześciu [ 36 ] miesięcy gwarancji na wykonane roboty budowlane i dostarczone i zamontowane urządzenia oraz osprzęt stanowiące przedmiot zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2024-07-11

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach