Przetargi.pl
Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych w Kędzierzynie-Koźlu II

MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU ogłasza przetarg

 • Adres: 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Grunwaldzka 6
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2024-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU
  ul. Grunwaldzka 6
  47-220 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie
  REGON: 530859315
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych w Kędzierzynie-Koźlu II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I zamówienia: wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych związanych z remontem trzech (3) pustostanów przy ul. Karola Szymanowskiego 51c/8, ul. Portowej 41c/1 oraz ul. Młynarskiej 3d/2Szczegółowy zakres robót dla Części I zamówienia obejmuje m.in.:1)Wykonanie robót demontażowych i rozbiórkowych;2)Wykonanie robót ogólnobudowlanych;3)Wykonanie robót w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie4)Wykonanie robót związanych z instalacją wodno-kanalizacyjną;5)Wykonanie robót związanych z instalacją elektryczną;6)Wykonanie robót związanych z instalacją gazową wewnętrzną;7)Wykonanie robót związanych z centralnym ogrzewaniem;8)Prace remontowe;9)Wywóz i utylizacja odpadów.Zakres i opis przedmiotu zamówienia określony jest przez:1)PRZEDMIAR ROBÓT;2)STWiORB - opublikowane na stronie prowadzonego postępowania.Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje ponadto:1)Dokonanie niezbędnych uzgodnień związanych z realizacją zadania (np. z zarządcą drogi, właścicielami nieruchomości) i poniesienie kosztów z tym związanych, jeżeli są konieczne;2)Organizację, zagospodarowanie i oznakowanie budowy oraz likwidację placu budowy;3)Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty budowlane w sposób bezpieczny, niestwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji. Szczególnie jest odpowiedzialny za prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny prac podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401);4)W przypadku uszkodzenia istniejących mediów i innych istniejących elementów egzekwowane będzie wyrównanie strat na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat wynikających z braku zasilania czy transmisji, sporządzonej przez poszkodowanego Użytkownika bądź Właściciela;5)Utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót, systematyczne porządkowanie miejsc wykonywania prac oraz uporządkowanie po zakończeniu robót;6)Wykonawca winien wykonać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki sposób, by w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych nie zakłócać bardziej niż to jest konieczne porządku publicznego, dostępu użytkowania lub zajmowania dróg, chodników i placów publicznych i prywatnych do i na terenach należących zarówno do Zamawiającego jak i do osób trzecich;7)Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania powyższego postanowienia;8)Wykonawca winien zabezpieczyć drogi dojazdowe do placu budowy od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością Wykonawcy i Podwykonawców, dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby szczególny ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na plac budowy ograniczyć do minimum oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg;9)Wykonawca powinien zabezpieczyć i powetować Zamawiającemu wszelkie roszczenia jakie mogą być skierowane w związku z tym bezpośrednio przeciw Zamawiającemu oraz podjąć negocjacje i zapłacić roszczenia jakie wynikną na skutek zaistniałych szkód;10)Wykonawca ma obowiązek, na żądanie Zamawiającego, uczestniczyć w naradach i innych czynnościach w trakcie realizacji przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji lub rękojmi;11)Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu;12)Próby i odbiory z udziałem wymaganych instytucji państwowych, inwestora i użytkownika;13)Wykonanie zaleceń pokontrolnych i poodbiorowych;14)Zagospodarowanie odpadów - Wykonawca jako wytwórca odpadów, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) i ustawy z dnia 27.04.2001r. - Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.) ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji zadania. W cenie ryczałtowej Wykonawca ma obowiązek uwzględnić miejsce, odległość i koszt zagospodarowania odpadów. Wytworzone w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia odpady, należy przekazać do przetwarzania w ramach odzysku lub unieszkodliwienia. Wszystkie odpady, w tym również wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostałości typu gruz, złom itp., należy bez zbędnej zwłoki wywieźć, celem ich zagospodarowania. Magazynowanie odpadów w rejonie placu budowy, prowadzić tylko i wyłącznie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zgodnie z protokołem przekazania terenu budowy i realizować w okresie nie dłuższym niż termin realizacji przedmiotu zamówienia i nie dłuższym niż wynikający z przepisów prawa w tym zakresie.15)Uporządkowanie terenu budowy oraz przywrócenie terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego;16)Wykonanie dokumentacji powykonawczej.17)Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania stosownych zezwoleń wynikających z przepisów ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) i ustawy z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.) jeżeli wykonanie robót wchodzących w zakres realizacji przedmiotu zamówienia tego wymaga;18)Wykonawca zobowiązany jest wykonywać zamówienie w sposób zgodny z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 875 ze zm.). Wykonawca kalkulując cenę oferty powinien zwrócić szczególną uwagę na wyłączenia pojazdów zawarte w/w ustawie.19)Wykonawca z dniem podpisania umowy dostarczy uproszczony kosztorys z określeniem wartości netto i brutto potwierdzający wyliczenie ceny ofertowej złożonej w formularzu oferty Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE LOKALE.Część II zamówienia: wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych związanych z remontem czterech (4) pustostanów przy ul. Pawła Stalmacha 11a/9, ul. Koszykowej 9a/2, ul. Aleksandra Głowackiego 12a/8, ul. Konstantego Damrota 21b/10Szczegółowy zakres robót dla Części II zamówienia obejmuje m.in.:1)Wykonanie robót demontażowych i rozbiórkowych;2)Wykonanie robót ogólnobudowlanych;3)Wykonanie robót w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie4)Wykonanie robót związanych z instalacją wodno-kanalizacyjną;5)Wykonanie robót związanych z instalacją elektryczną;6)Wykonanie robót związanych z instalacją gazową wewnętrzną;7)Wykonanie robót związanych z centralnym ogrzewaniem;8)Prace remontowe;9)Wywóz i utylizacja odpadów.Zakres i opis przedmiotu zamówienia określony jest przez:1)PRZEDMIAR ROBÓT;2)STWiORB - opublikowane na stronie prowadzonego postępowania.Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje ponadto:1)Dokonanie niezbędnych uzgodnień związanych z realizacją zadania (np. z zarządcą drogi, właścicielami nieruchomości) i poniesienie kosztów z tym związanych, jeżeli są konieczne;2)Organizację, zagospodarowanie i oznakowanie budowy oraz likwidację placu budowy;3)Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty budowlane w sposób bezpieczny, niestwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji. Szczególnie jest odpowiedzialny za prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny prac podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401);4)W przypadku uszkodzenia istniejących mediów i innych istniejących elementów egzekwowane będzie wyrównanie strat na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat wynikających z braku zasilania czy transmisji, sporządzonej przez poszkodowanego Użytkownika bądź Właściciela;5)Utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót, systematyczne porządkowanie miejsc wykonywania prac oraz uporządkowanie po zakończeniu robót;6)Wykonawca winien wykonać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki sposób, by w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych nie zakłócać bardziej niż to jest konieczne porządku publicznego, dostępu użytkowania lub zajmowania dróg, chodników i placów publicznych i prywatnych do i na terenach należących zarówno do Zamawiającego jak i do osób trzecich;7)Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania powyższego postanowienia;8)Wykonawca winien zabezpieczyć drogi dojazdowe do placu budowy od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością Wykonawcy i Podwykonawców, dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby szczególny ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na plac budowy ograniczyć do minimum oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg;9)Wykonawca powinien zabezpieczyć i powetować Zamawiającemu wszelkie roszczenia jakie mogą być skierowane w związku z tym bezpośrednio przeciw Zamawiającemu oraz podjąć negocjacje i zapłacić roszczenia jakie wynikną na skutek zaistniałych szkód;10)Wykonawca ma obowiązek, na żądanie Zamawiającego, uczestniczyć w naradach i innych czynnościach w trakcie realizacji przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji lub rękojmi;11)Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu;12)Próby i odbiory z udziałem wymaganych instytucji państwowych, inwestora i użytkownika;13)Wykonanie zaleceń pokontrolnych i poodbiorowych;14)Zagospodarowanie odpadów - Wykonawca jako wytwórca odpadów, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) i ustawy z dnia 27.04.2001r. - Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.) ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji zadania. W cenie ryczałtowej Wykonawca ma obowiązek uwzględnić miejsce, odległość i koszt zagospodarowania odpadów. Wytworzone w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia odpady, należy przekazać do przetwarzania w ramach odzysku lub unieszkodliwienia. Wszystkie odpady, w tym również wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostałości typu gruz, złom itp., należy bez zbędnej zwłoki wywieźć, celem ich zagospodarowania. Magazynowanie odpadów w rejonie placu budowy, prowadzić tylko i wyłącznie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zgodnie z protokołem przekazania terenu budowy i realizować w okresie nie dłuższym niż termin realizacji przedmiotu zamówienia i nie dłuższym niż wynikający z przepisów prawa w tym zakresie.15)Uporządkowanie terenu budowy oraz przywrócenie terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego;16)Wykonanie dokumentacji powykonawczej.17)Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania stosownych zezwoleń wynikających z przepisów ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) i ustawy z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.) jeżeli wykonanie robót wchodzących w zakres realizacji przedmiotu zamówienia tego wymaga;18)Wykonawca zobowiązany jest wykonywać zamówienie w sposób zgodny z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 875 ze zm.). Wykonawca kalkulując cenę oferty powinien zwrócić szczególną uwagę na wyłączenia pojazdów zawarte w/w ustawie.19)Wykonawca z dniem podpisania umowy dostarczy uproszczony kosztorys z określeniem wartości netto i brutto potwierdzający wyliczenie ceny ofertowej złożonej w formularzu oferty Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE LOKALE.Część III zamówienia: wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych związanych z remontem czterech (4) pustostanów przy ul. 1 Maja 12c/4, ul. 1 Maja 14b/4, ul. Powstańców 23/6, ul. Józefa Lompy 10c/7Szczegółowy zakres robót dla Części III zamówienia obejmuje m.in.:1)Wykonanie robót demontażowych i rozbiórkowych;2)Wykonanie robót ogólnobudowlanych;3)Wykonanie robót w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie4)Wykonanie robót związanych z instalacją wodno-kanalizacyjną;5)Wykonanie robót związanych z instalacją elektryczną;6)Wykonanie robót związanych z instalacją gazową wewnętrzną;7)Wykonanie robót związanych z centralnym ogrzewaniem;8)Prace remontowe;9)Wywóz i utylizacja odpadów.Zakres i opis przedmiotu zamówienia określony jest przez:1)PRZEDMIAR ROBÓT;2)STWiORB - opublikowane na stronie prowadzonego postępowaniaWykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje ponadto:1)Dokonanie niezbędnych uzgodnień związanych z realizacją zadania (np. z zarządcą drogi, właścicielami nieruchomości) i poniesienie kosztów z tym związanych, jeżeli są konieczne;2)Organizację, zagospodarowanie i oznakowanie budowy oraz likwidację placu budowy;3)Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty budowlane w sposób bezpieczny, niestwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji. Szczególnie jest odpowiedzialny za prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny prac podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401);4)W przypadku uszkodzenia istniejących mediów i innych istniejących elementów egzekwowane będzie wyrównanie strat na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat wynikających z braku zasilania czy transmisji, sporządzonej przez poszkodowanego Użytkownika bądź Właściciela;5)Utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót, systematyczne porządkowanie miejsc wykonywania prac oraz uporządkowanie po zakończeniu robót;6)Wykonawca winien wykonać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki sposób, by w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych nie zakłócać bardziej niż to jest konieczne porządku publicznego, dostępu użytkowania lub zajmowania dróg, chodników i placów publicznych i prywatnych do i na terenach należących zarówno do Zamawiającego jak i do osób trzecich;7)Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania powyższego postanowienia;8)Wykonawca winien zabezpieczyć drogi dojazdowe do placu budowy od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością Wykonawcy i Podwykonawców, dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby szczególny ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na plac budowy ograniczyć do minimum oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg;9)Wykonawca powinien zabezpieczyć i powetować Zamawiającemu wszelkie roszczenia jakie mogą być skierowane w związku z tym bezpośrednio przeciw Zamawiającemu oraz podjąć negocjacje i zapłacić roszczenia jakie wynikną na skutek zaistniałych szkód;10)Wykonawca ma obowiązek, na żądanie Zamawiającego, uczestniczyć w naradach i innych czynnościach w trakcie realizacji przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji lub rękojmi;11)Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu;12)Próby i odbiory z udziałem wymaganych instytucji państwowych, inwestora i użytkownika;13)Wykonanie zaleceń pokontrolnych i poodbiorowych;14)Zagospodarowanie odpadów - Wykonawca jako wytwórca odpadów, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) i ustawy z dnia 27.04.2001r. - Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.) ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji zadania. W cenie ryczałtowej Wykonawca ma obowiązek uwzględnić miejsce, odległość i koszt zagospodarowania odpadów. Wytworzone w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia odpady, należy przekazać do przetwarzania w ramach odzysku lub unieszkodliwienia. Wszystkie odpady, w tym również wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostałości typu gruz, złom itp., należy bez zbędnej zwłoki wywieźć, celem ich zagospodarowania. Magazynowanie odpadów w rejonie placu budowy, prowadzić tylko i wyłącznie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zgodnie z protokołem przekazania terenu budowy i realizować w okresie nie dłuższym niż termin realizacji przedmiotu zamówienia i nie dłuższym niż wynikający z przepisów prawa w tym zakresie.15)Uporządkowanie terenu budowy oraz przywrócenie terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego;16)Wykonanie dokumentacji powykonawczej.17)Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania stosownych zezwoleń wynikających z przepisów ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) i ustawy z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.) jeżeli wykonanie robót wchodzących w zakres realizacji przedmiotu zamówienia tego wymaga;18)Wykonawca zobowiązany jest wykonywać zamówienie w sposób zgodny z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 875 ze zm.). Wykonawca kalkulując cenę oferty powinien zwrócić szczególną uwagę na wyłączenia pojazdów zawarte w/w ustawie.19)Wykonawca z dniem podpisania umowy dostarczy uproszczony kosztorys z określeniem wartości netto i brutto potwierdzający wyliczenie ceny ofertowej złożonej w formularzu oferty Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE LOKALECzęść IV zamówienia: wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych związanych z remontem trzech (3) lokali przy ul. Targowej 13/8, ul. Targowej 23/5 oraz ul. Józefa Poniatowskiego 7/2Szczegółowy zakres robót dla Części IV zamówienia obejmuje m.in.:1)dla lokalu przy ul. Targowej 13/8:a.Remont podłóg;b.Wywóz i utylizacja odpadów.2)dla lokalu przy ul. Targowej 23/5:a.Montaż sufitów w systemie KG wraz z malowaniem;b.Wywóz i utylizacja odpadów.3)dla lokalu przy ul. Józefa Poniatowskiego 7/2:a.Wykonanie robót demontażowych i rozbiórkowych;b.Wykonanie robót ogólnobudowlanych;c.Wykonanie robót związanych z instalacją wodno-kanalizacyjną;d.Wykonanie robót związanych z instalacją elektryczną;e.Wywóz i utylizacja odpadówPrace budowlane dla części IV będą prowadzone podczas całodobowego zamieszkiwania mieszkańców.Zakres i opis przedmiotu zamówienia określony jest przez:1)PRZEDMIAR ROBÓT;2)STWiORB - opublikowane na stronie prowadzonego postępowania.Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje ponadto:1)Dokonanie niezbędnych uzgodnień związanych z realizacją zadania (np. z zarządcą drogi, właścicielami nieruchomości) i poniesienie kosztów z tym związanych, jeżeli są konieczne;2)Organizację, zagospodarowanie i oznakowanie budowy oraz likwidację placu budowy;3)Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty budowlane w sposób bezpieczny, niestwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji. Szczególnie jest odpowiedzialny za prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny prac podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401);4)W przypadku uszkodzenia istniejących mediów i innych istniejących elementów egzekwowane będzie wyrównanie strat na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat wynikających z braku zasilania czy transmisji, sporządzonej przez poszkodowanego Użytkownika bądź Właściciela;5)Utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót, systematyczne porządkowanie miejsc wykonywania prac oraz uporządkowanie po zakończeniu robót;6)Wykonawca winien wykonać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki sposób, by w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych nie zakłócać bardziej niż to jest konieczne porządku publicznego, dostępu użytkowania lub zajmowania dróg, chodników i placów publicznych i prywatnych do i na terenach należących zarówno do Zamawiającego jak i do osób trzecich;7)Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania powyższego postanowienia;8)Wykonawca winien zabezpieczyć drogi dojazdowe do placu budowy od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością Wykonawcy i Podwykonawców, dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby szczególny ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na plac budowy ograniczyć do minimum oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg;9)Wykonawca powinien zabezpieczyć i powetować Zamawiającemu wszelkie roszczenia jakie mogą być skierowane w związku z tym bezpośrednio przeciw Zamawiającemu oraz podjąć negocjacje i zapłacić roszczenia jakie wynikną na skutek zaistniałych szkód;10)Wykonawca ma obowiązek, na żądanie Zamawiającego, uczestniczyć w naradach i innych czynnościach w trakcie realizacji przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji lub rękojmi;11)Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu;12)Próby i odbiory z udziałem wymaganych instytucji państwowych, inwestora i użytkownika;13)Wykonanie zaleceń pokontrolnych i poodbiorowych;14)Zagospodarowanie odpadów - Wykonawca jako wytwórca odpadów, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) i ustawy z dnia 27.04.2001r. - Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.) ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji zadania. W cenie ryczałtowej Wykonawca ma obowiązek uwzględnić miejsce, odległość i koszt zagospodarowania odpadów. Wytworzone w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia odpady, należy przekazać do przetwarzania w ramach odzysku lub unieszkodliwienia. Wszystkie odpady, w tym również wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostałości typu gruz, złom itp., należy bez zbędnej zwłoki wywieźć, celem ich zagospodarowania. Magazynowanie odpadów w rejonie placu budowy, prowadzić tylko i wyłącznie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zgodnie z protokołem przekazania terenu budowy i realizować w okresie nie dłuższym niż termin realizacji przedmiotu zamówienia i nie dłuższym niż wynikający z przepisów prawa w tym zakresie.15)Uporządkowanie terenu budowy oraz przywrócenie terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego;16)Wykonanie dokumentacji powykonawczej.17)Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania stosownych zezwoleń wynikających z przepisów ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) i ustawy z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.) jeżeli wykonanie robót wchodzących w zakres realizacji przedmiotu zamówienia tego wymaga;18)Wykonawca zobowiązany jest wykonywać zamówienie w sposób zgodny z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 875 ze zm.). Wykonawca kalkulując cenę oferty powinien zwrócić szczególną uwagę na wyłączenia pojazdów zawarte w/w ustawie.19)Wykonawca z dniem podpisania umowy dostarczy uproszczony kosztorys z określeniem wartości netto i brutto potwierdzający wyliczenie ceny ofertowej złożonej w formularzu oferty Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE LOKALE.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach