Przetargi.pl
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach komunalnych w Gminie Zębowice

GMINA ZĘBOWICE ogłasza przetarg

 • Adres: 46-048 Zębowice, ul. Izydora Murka 2
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774216076
 • Data zamieszczenia: 2024-07-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA ZĘBOWICE
  ul. Izydora Murka 2
  46-048 Zębowice, woj. opolskie
  tel. 774216076
  REGON: 531413053
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zebowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Poprawa efektywności energetycznej w budynkach komunalnych w Gminie Zębowice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na zasadzie „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” i polegać będzie na przebudowie budynków w celu poprawy efektywności energetycznej w pięciu budynkach komunalnych finansowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez wykonawcę, z zachowaniem ciągu technologicznego określonego w dokumentacji projektowej. Wszystkie budynki objęte zamówieniem posiadają Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU) określający zakres robót budowlanych dla każdego z budynków, dla budynku Prusków 27 Zamawiający posiada dokumentację w zakresie termomodernizacji budynku.Podstawą do opracowania dokumentacji projektowej jest Program Funkcjonalno – Użytkowych ( dalej PFU ) opracowany przez Pracownię Projektową „SOLARSYSTEM s.c.” Biuro Projektowe – Technika Grzewcza Łapa M., Olesek W., Skorut – Nawara E., ul. Słowackiego 42, 32-400 Myślenice.Szczegółowy opis i zakres wykonania przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy ( dalej PFU ), który stanowi załącznik do niniejszej SWZ oraz dokumentacja termomodernizacji budynku Prusków 27. Program Funkcjonalno – Użytkowy dostępny jest na stronie internetowej https://gminazebowice.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) z dopiskiem:„Poprawa efektywności energetycznej w budynkach komunalnych w Gminie Zębowice”Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 21.08.2024 r.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust.7 ustawy Pzp.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowyBanku Spółdzielczego oddział w Zębowicach, nr rachunku:82 8909 1029 2002 0000 2437 00035. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).6. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu będzie Gmina Zębowice,b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,c) kwotę gwarancji/poręczenia,d) termin ważności gwarancji/poręczenia,e) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.4. W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.7. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 2 ustawy Pzp, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:1) Sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1.000.000,00 zł (słownie: milion złotych), co potwierdzą poprzez złożenie aktualnej informacji banku.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wg załącznika Nr 2 i dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie spełnia/nie spełnia.2) Zdolności technicznej lub zawodowej tj.a) doświadczenie :posiadają doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia tzn. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej : dwie usługi projektowe polegające na sporządzeniu kompletnej dokumentacji projektowej na wykonanie budowy lub przebudowy budynków o wartości robót budowlanych min. 500.000,00 zł brutto, dla których wydano ostateczną decyzjęo pozwoleniu na budowę lub PINB nie wniósł zastrzeżeń do zgłoszenia o zamiarze rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych, dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie budynkuo wartości robót budowlanych min. 500.000,00 zł brutto, dla których wydano ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie lub PINB nie wniósł zastrzeżeń do zakończonych robót,Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia wg załącznika Nr 2 oraz wykazu wykonanych usług projektowych i wykonanych robót budowlanych wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie.Jeżeli wykonawca zamierza potwierdzić spełnianie warunku dokumentami wystawionymi dla konsorcjum, w którym był partnerem, z treści referencji lub innych dokumentów musi wynikać, jakie usługi lub roboty i o jakiej wartości były wykonane przez wykonawcę składającego ofertę.b) Osób zdolnych do wykonania zamówienia - dysponują : dwoma projektantami branży architektonicznej – posiadającymi uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznychw budownictwie do projektowania w specjalności architektonicznej, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, na wykonywanie których w aktualnym stanie prawnym pozwalają uprawnienia budowlane w tych specjalnościach, projektantem branży elektrycznej – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, na wykonywanie których w aktualnym stanie prawnym pozwalają uprawnienia budowlane w tych specjalnościach, projektantem branży sanitarnej - osoba posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, na wykonywanie których w aktualnym stanie prawnym pozwalają uprawnienia budowlane w tych specjalnościach, kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, na wykonywanie których w aktualnym stanie prawnym pozwalają uprawnienia budowlane w tej specjalności, kierownikiem robót elektrycznych posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót, kierownik robót sanitarnych – osoba posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowychi kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczeń bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2024-07-23

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach