Przetargi.pl
PSP Nr 26 - modernizacja pokrycia dachowego budynku szkoły.

MIASTO OPOLE ogłasza przetarg

 • Adres: 45-015 Opole, ul. Rynek 1A
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2024-07-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MIASTO OPOLE
  ul. Rynek 1A
  45-015 Opole, woj. opolskie
  REGON: 53141266800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PSP Nr 26 - modernizacja pokrycia dachowego budynku szkoły.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wszystkie roboty wykonywane będą na budynku szkoły podstawowej PSP nr 26 w Opolu: ˗ Rozbiórka pokrycia dachowego;˗ Rozebranie elementów więźby dachowej – ołacenie dachu o odstępie łat do 24 cm;˗ Pokrycie dachu nieodeskowanego dachówką ceramiczną karpiówką z otworami z przykręceniem wkrętami – ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii;;˗ Montaż gąsiorów;˗ Wykonanie kalenicy dachu krytą dachówką ceramiczną profilowaną;˗ Obróbka kominów; ˗ Wymiana 4 okien w połaci dachowej;˗ Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym; ˗ Demontaż starych i montaż nowych prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej o śr. 15 cm;˗ Dodatkowe prace tj. wymiana instalacji odgromowej (z badaniami pomiarowymi);˗ Malowanie zacieków w salach.SWZ- Specyfikacja Warunków ZamówieniaPostępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, z zastosowaniem ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.), nazywanej w dalszej części Prawem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach