Przetargi.pl
Rewitalizacja i rozbudowa remizy OSP w Dobrodzieniu

Gmina Dobrodzień ogłasza przetarg

 • Adres: 46-380 Dobrodzień, Plac Wolności 1
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 34-3575100
 • Data zamieszczenia: 2024-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dobrodzień
  Plac Wolności 1
  46-380 Dobrodzień, woj. opolskie
  tel. 34-3575100
  REGON: 151398630
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.dobrodzien.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rewitalizacja i rozbudowa remizy OSP w Dobrodzieniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa istniejącego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP). Nadbudowa istniejącego budynku o kondygnację użytkową, podniesienie dachu – poziom kalenicy wyższy o ok. 0,7m. Rozbudowa istniejącego budynku o jednokondygnacyjną część garażu od strony zachodniej. Zagospodarowanie terenu inwestycji z niezbędną przebudową infrastruktury. Docieplenie istniejącego budynku.Przedmiotowy teren znajduje się w obszarze, gdzie nie znajduje się Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu. Dla planowanego zamierzenia budowlanego została wydana decyzja o Warunkach Zabudowy nrPP.6730.80.2024. z dnia 25 kwietnia 2024 wydana prze z Burmistrza Dobrodzienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert (tj. do dnia 29.07.2024 r., do godz. 11:00), wnieść wadium w kwocie: 50 000,00 złWadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 27.08.2024 r.1) Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:• pieniądzu;• gwarancjach bankowych;• gwarancjach ubezpieczeniowych;• poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2024 r. poz. 419 z późn. zm.).2) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Leśnicy Oddział Dobrodzień, numer rachunku: 57 8907 1047 2005 4000 0765 0005. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data i godzina wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).Powyższy rachunek Banku Spółdzielczego w Leśnicy Oddział Dobrodzień jest rachunkiem nieoprocentowanym.3) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:• nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta poręczenia/gwarancji (zamawiającego), oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w poręczeniu lub gwarancji musi być Gmina Dobrodzień, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień,• określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem/gwarancją,• kwotę poręczenia/gwarancji,• termin ważności poręczenia/gwarancji,• zobowiązanie poręczyciela/gwaranta do zapłacenia kwoty poręczenia/gwarancji bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.4) W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą, lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.5) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.6) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu, których mowa w art. 112 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp. (zdolność techniczna i zawodowa).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2024-07-29

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach