Przetargi.pl
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gąsiorowicach wraz z instalacją OZE

Gmina Jemielnica ogłasza przetarg

 • Adres: 47-133 Jemielnica, Strzelecka 67
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2024-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jemielnica
  Strzelecka 67
  47-133 Jemielnica, woj. opolskie
  REGON: 531413231
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jemielnica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gąsiorowicach wraz z instalacją OZE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gąsiorowicach wraz z instalacją OZE, budynek zlokalizowany jest przy ul. Szkolnej 17, na działce nr 312.Parametry techniczne budynku:1) powierzchnia zabudowy – 264 m22) powierzchnia użytkowa - 497,7 m23) kubatura 1 686 m32. Przedmiotowa inwestycja pozwoli na rozszerzenie oferty budynków użyteczności publicznej wyposażonych w OZE oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynków publicznych. Inwestycja pozwoli na aktywizację obszarów wiejskich poprzez budowanie potencjału społecznego mieszkańców. Inwestycja obejmowała będzie poprawę stanu obiektu w którym mieści się świetlica wiejska i przedszkole poprzez jego termomodernizację oraz zastosowanie OZE w postacie instalacji paneli fotowoltaicznych. Obiekt będzie docelowo udostępniony dla mieszkańców. Umożliwi to zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, wykorzystanie potencjału energii odnawialnej wraz z zachowaniem specyfiki danego regionu. Efektem będzie odpowiednio zmodernizowany i przystosowany pod względem efektywności energetycznej budynek użyteczności publicznej. Obiekt będzie dostępny dla każdego mieszkańca, będą tam prowadzone publiczne przedszkole oraz zajęcia i spotkania świetlicowe, artystyczne, itp. z oferta dla każdego.3. Zakres robót obejmuje m,in.:ETAP I prac:1) termomodernizację budynku w zakresie prac zewnętrznych:a) wymiany pokrycia dachu budynku,b) modernizacji elewacji, c) modernizacji schodów wejściowych do budynku wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych,d) modernizacji utwardzenia przy budynku. ETAP II prac: 1) termomodernizację budynku w zakresie prac wewnętrznych:a) modernizacji stropu nad pierwszym piętrem,b) modernizacji strychu na I piętrze,c) modernizacji klatki schodowej oraz pomieszczeń w przedszkolu,2) budowę wiat wolnostojących pod montaż instalacji fotowoltaicznych3) budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 11,55 kWp wraz z wyprowadzeniem mocy na dach wiaty stalowej w zakresie:a) instalacji wewnętrznej niskiego napięcia prądu zmiennego,b) instalacji wewnętrznej niskiego napięcia prądu stałego,c) zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu wyposażonego w mikroinstalację PV,d) modernizację zasilania obiektu w związku z przyłączeniem pompy ciepła i z tym związanym zwiększeniem pobory mocy. 4) modernizację instalacji centralnego ogrzewania oraz wentylacji w zakresie:a) montażu dodatkowego źródła ciepła tj. powietrznej 2-sprężarkowej pompy ciepła o wydajności grzewczej 23,7 kW b) wykonania instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w pomieszczeniach przedszkola na piętrze. 4. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w dokumentacji projektowo – technicznej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót stanowiących załącznik nr 1 do SWZ oraz niniejszej specyfikacji warunków zamówienia, które stanowią podstawę do sporządzenia oferty. Roboty ujęte w dokumentacji, a nie ujęte w wycenie oferty nie będą traktowane jako roboty dodatkowe i nie będą finansowane przez zamawiającego.5. Zadanie dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zamawiający na podstawie art. 310 ustawy Pzp wskazuje, że może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia w ramach ww. źródła finansowanie, nie zostały mu przyznane.6. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej o której mowa w art. 131 ust. 2.7. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej - załącznik nr 1 do SWZ. Przedmiary robót stanowiące załączniki do specyfikacji należy traktować jako element pomocniczy, ułatwiający sporządzenie oferty. W przypadku pominięcia przez wykonawcę przy sporządzaniu oferty jakichkolwiek robót lub kosztów określonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji przetargowej i ich nieujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie będzie przysługiwało względem Zamawiającego żadne roszczenie z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie. 8. Zamawiający wymaga przedłożenia przed podpisaniem umowy kosztorysów ofertowych szczegółowych będących podstawą sporządzenia oferty. 9. Zamawiający wymaga przedłożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonawcy najpóźniej w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy z określeniem terminów realizacji poszczególnych etapów przedmiotu zamówienia.10. Zamawiający wymaga przedłożenia przed podpisaniem umowy opłaconego dokumentu ubezpieczenia OC od prowadzonej działalności gospodarczej. Minimalna suma gwarancyjna powyższego ubezpieczenia powinna wynosić nie mniej niż 4 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z rozszerzeniem o odpowiedzialność od podwykonawców bez prawa do regresu do limitu sumy gwarancyjnej (w przypadku zatrudniania podwykonawców). W przypadku wykonawców wspólnie występujących o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga minimalnej sumy gwarancyjnej dla każdego z członków konsorcjum. 11. Zamawiający wymaga przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych, a najpóźniej przed podpisaniem protokołu przekazania placu budowy, zawarcia umowy ubezpieczeniowej od ryzyk budowlano-montażowych obowiązującej przez czas wykonywania robót. Umowa ubezpieczeniowa musi zawierać minimalne warunki określone w §3 ust. 2 pkt 3 załącznika nr 10 do SIWZ (projektu umowy).12. Zamawiający informuje, iż zastrzega nadto prawo naliczenia kary umownej w wysokości równej utraconemu dofinansowaniu ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład w przypadku, gdy Zamawiający utraci to dofinansowanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.14. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto wymagania opisane w SWZ.15. Wymagania dotyczące gwarancji: 1) Wykonawca udzieli na całość wykonanego przedmiotu zamówienia (za wyjątkiem mikroinstalacji fotowoltaicznej) gwarancji jakości dla przedmiotu umowy na ilość miesięcy zaoferowaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym liczoną od daty przekazania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia i przyjęcia przez Zamawiającego jako należycie wykonanego – okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert (minimalny, wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji jakości: 36 miesięcy, maksymalny możliwy do zaoferowania przez Wykonawcę okres gwarancji jakości: 60 miesięcy).2) Zamawiający wymaga gwarancji producentów urządzeń wchodzących w skład mikroinstalacji fotowoltaicznej:a) na wady ukryte modułów fotowoltaicznych – 12 lat.b) deklarowany spadek mocy modułu fotowoltaicznego między 2 a 25 rokiem nie więcej niż średnio 1% rocznie,c) gwarancji na falownik minimum 10 lat,d) gwarancja na pozostałe urządzenia minimum 10 lat od daty odbioru końcowej instalacjie) gwarancja na montaż mikroinstalacji minimum 5 lat3) Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.4) Bieg okresu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się:- w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego,- dla wymienianych materiałów wbudowanych w ramach umowy z dniem ich wymiany5) Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji na zasadach przewidzianych w ustępach poprzedzających, także po okresie gwarancji zaproponowanej przez Wykonawcę, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.6) Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym (w terminie do 14 dni od dnia dokonania oględzin lub otrzymania powiadomienia), to Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.7) Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywać za powiadomieniem Zamawiającego, przeglądów gwarancyjnych zabudowanych urządzeń na obiekcie oraz dokonywać czynności konserwacyjnych tychże urządzeń, które warunkują utrzymanie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. Obowiązki gwarancyjne Wykonawcy obejmują także czynności serwisowe wraz z wymiana materiałów eksploatacyjnych niezbędne do utrzymania gwarancji wynikającej z umowy. 8) Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przekaże Zamawiającemu kartę gwarancyjną, zawierającą wszystkie warunki określone powyżej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45321000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 15 000,00 zł słownie: piętnaście tysięcy złotych i 00/100 groszy.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:a) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego – Bank Spółdzielczy Leśnica Filia w Jemielnicy Nr konta 38 8907 1018 2007 6000 3901 0001 z adnotacją:„Wadium – znak sprawy IB.271.06.2024”b) w gwarancjach bankowych,c) w gwarancjach ubezpieczeniowych,d) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsiębiorczościNie wniesienie wadium lub wniesienia wadium po terminie składania ofert spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający uzna za skutecznie wniesione wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.5. W pozostałych przypadkach wymagane jest przekazanie Zamawiającemu oryginału gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej przed upływem terminu składania ofert.6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia, gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinno zawierać następujące elementy:1) nazwę: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela wraz z wskazaniem ich siedzib,2) kwotę wadium,3) termin ważności gwarancji/poręczenia: „od dnia……….do dnia……………”4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji/poręczeniu na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisać ustawy.7. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, treść dokumentu wadialnego musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów Zamawiającego co oznacza, że uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować wszystkie wskazane w ustawie przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy, tj. działania lub zaniechania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.9. Zwrot lub zatrzymanie wadium regulują przepisy art.98 ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.3) uprawnień sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający uzna, iż ten warunek został spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 900 000,00 zł4) zdolności technicznej lub zawodowej:a) Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie lub przebudowie lub budowie budynku o wartości nie mniejszej niż 300 000 zł brutto.W przypadku wykonawców występujących wspólnie powyższy warunek musi spełnić co najmniej jeden z konsorcjantówb) Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony w przypadku, gdy Wykonawca przedstawi, że dysponuje:• jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika budowy, posiadająca uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj.: do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,• jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika robót w zakresie robót elektrycznych, posiadająca uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj.: do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych,• jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika robót w zakresie robót sanitarnych, posiadająca uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj.: do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych.Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia, rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu art. 15a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz. U. 2023 poz. 682 z późn. zm.) oraz przepisów wcześniejszych.Ilekroć powyżej mowa jest o uprawnieniach, to w przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskich oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności: z ustawą o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015r. (Dz. U. z 2023r., poz.334 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa ( Dz. U. z 2023 roku, poz. 551 z późn. zm.)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2024-07-31

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach