Przetargi.pl
Remont budynku administracyjnego nr 2 Urzędu Gminy Jemielnica

Gmina Jemielnica ogłasza przetarg

 • Adres: 47-133 Jemielnica, ul. Strzelecka
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 46 23 500 , fax. 77 46 23 510
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jemielnica
  ul. Strzelecka 67
  47-133 Jemielnica, woj. opolskie
  tel. 77 46 23 500, fax. 77 46 23 510
  REGON: 53141323100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.jemielnica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku administracyjnego nr 2 Urzędu Gminy Jemielnica
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zmówienia jest wykonanie remontu budynku administracyjnego nr 2 Urzędu Gminy Jemielnica. 2. Szczegółowy zakres robót obejmuje min.: 2.1. Roboty budowlane 1) remont dachu (docieplenie dachu), 2) remont daszków nad wejściami do budynku (docieplenie daszków), 3) remont elewacji (docieplenie cokołów i ścian podziemnych, docieplenie ścian, wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej) 2.2 Roboty elektryczne 1) instalacja odgromowa, 2) montaż rolet zewnętrznych, 3) instalacja elektryczna rolet zewnętrznych (adaptacja instalacji elektrycznej, pomiary elektryczne) 3. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: 3.1 Odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia, 3.2 Należytą staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 3.3 Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia, 3.4 Organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy, 3.5 Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu. 3.6 Zabezpieczenie obiektu oraz prowadzenie robót budowlanych w taki sposób aby w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia możliwe było bezkolizyjne jego użytkowanie. 3.7 Uwzględnienie prowadzenia robót na obiekcie czynnym. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Rozporządzenia MpiPS – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy (J.t.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650), w tym szczególnie § 82 o treści: Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części w miejscach przebywania pracowników zatrudnionych przy innych pracach lub działania maszyn i innych urządzeń technicznych powinny być organizowane w sposób nie narażający pracowników na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności, oraz § 83 ust. 1 w brzmieniu: Przed rozpoczęciem robót, o których mowa w § 82, pracodawca, u którego mają być prowadzone roboty, i osoba kierująca robotami powinni ustalić w podpisanym protokole szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, z podziałem obowiązków w tym zakresie. Teren prowadzenia robót, o których mowa w § 82, powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń (siatki, bariery itp.); 3.8 Ujęcie w ofercie wykonywania robót budowlanych w obiekcie czynnym na wydłużonym czasie pracy lub w systemie zmianowym po uzgodnieniu z Zamawiającym; 3.9 Uwzględnienie przy wykonywaniu robót wewnątrz obiektu wszystkich prac związanych z zabezpieczeniem podłóg, mebli i innych przedmiotów znajdujących się w obiekcie (w tym przenoszenie mebli) 3.10 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia, 3.11 Zebranie odpadów powstałych w wyników realizacji przedmiotu zamówienia i przekazanie ich do odzysku, unieszkodliwienia lub składowania. Powstałe w ten sposób odpady - w tym również wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostałości typu gruz, pnie, korzenie, karpiny itp. - należy bez zbędnej zwłoki wywieźć na Regionalną Instalację Odpadów Komunalnych lub przekazanie przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Składowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zdemontowanych materiałów nadających się do odzysku jest możliwe na okres nie dłuższy niż termin realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić zamawiającemu dokumenty potwierdzające złożenie wytworzonych odpadów na Składowisko Odpadów lub przekazanie przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów. 3.12 Decyzję co do ponownego wykorzystania materiałów pochodzących z rozbiórki podejmie Inspektor bezpośrednio przed rozbiórką. Materiały winny być umieszczone na paletach i przygotowane do transportu. 3.13 Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót wraz z uporządkowaniem terenu przylegającego do placu budowy który został naruszony wskutek prowadzonych robót; 3.14 Wykonanie dokumentacji powykonawczej w 2 egz., 3.15 Wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji wymaganych przeglądów gwarancyjnych zabudowanych urządzeń na obiekcie. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5. Zamawiający wymaga przedłożenia przed podpisaniem umowy kosztorysów ofertowych szczegółowych będących podstawą sporządzenia oferty. 6. Zamawiający wymaga przedłożenia przed podpisaniem umowy opłaconego dokumentu ubezpieczenia OC od prowadzonej działalności gospodarczej. Minimalna suma gwarancyjna powyższego ubezpieczenia powinna wynosić nie mniej niż wartość złożonej przez Wykonawcę oferty [PLN] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z rozszerzeniem o odpowiedzialność od podwykonawców do limitu sumy gwarancyjnej (w przypadku zatrudniania podwykonawców). 7. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w dokumentacji projektowo – technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (załącznik nr 1 do SWIZ) oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które stanowią podstawę do sporządzenia oferty. Roboty ujęte w dokumentacji, a nie ujęte w wycenie oferty nie będą traktowane jako roboty dodatkowe i nie będą finansowane przez zamawiającego. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. 8. Przedmiary robót stanowiące załącznik nr 2 do specyfikacji należy traktować jako element pomocniczy, ułatwiający sporządzenie oferty. W przypadku pominięcia przez wykonawcę przy sporządzaniu oferty jakichkolwiek robót lub kosztów określonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji przetargowej i ich nieujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie będzie przysługiwało względem Zamawiającego żadne roszczenie z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie. 9. Wymagania dotyczące gwarancji: Wykonawca udzieli na całość wykonanego przedmiotu zamówienia gwarancji jakości, na opisanych poniżej warunkach: 9.1 Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości dla przedmiotu umowy na ilość miesięcy zaoferowaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym ( wartość oceniana) liczoną od daty przekazania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia i przyjęcia przez Zamawiającego jako należycie wykonanego – okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert (minimalny, wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji jakości: 36 miesięcy, maksymalny możliwy do zaoferowania przez Wykonawcę okres gwarancji jakości: 60 miesięcy). 9.2 Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 9.3 Bieg okresu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się: - w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego, - dla wymienianych materiałów wbudowanych w ramach umowy z dniem ich wymiany 9.4 Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji na zasadach przewidzianych w ustępach poprzedzających, także po okresie gwarancji zaproponowanej przez Wykonawcę, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 9.5 Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym (w terminie do 7 dni od dnia dokonania oględzin lub otrzymania powiadomienia), to Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 9.6 Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywać za powiadomieniem Zamawiającego i użytkownika obiektu, przeglądów gwarancyjnych zabudowanych urządzeń na obiekcie. 9.7 Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przekaże Zamawiającemu kartę gwarancyjną, zawierającą wszystkie warunki określone powyżej. 10. Wszelkie użyte w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i przedmiarze znaki handlowe, towarowe, nazwy modeli, numery katalogowe, o których mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp, służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem producenta. 11. Zastosowanie materiałów: 11.1 Zamawiający dopuszcza składanie ofert z zastosowaniem innych równoważnych materiałów niż określone w dokumentacji projektowej o nie gorszych parametrach od zaprojektowanych i jakości potwierdzonej certyfikatem. Użyte materiały winny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, posiadające odpowiednie dopuszczenie do stosowania w budownictwie i zapewniające sprawność eksploatacyjną. 11.2 Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do dokumentacji projektowej jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 11.3 Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne. Niedołączenie ww. dokumentów do ofert jest jednoznaczne z przyjęciem rozwiązań przyjętych przez Zamawiającego. 11.4 W sprawach nieuregulowanych w podanych jw. dokumentach należy stosować się do obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Polskich Norm oraz norm europejskich, o ile takie obowiązują w Polsce, przepisów prawa budowlanego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45321000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach