Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie doradztwa prawnego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem i gminnych jednostek organizacyjnych oraz reprezentowanie gminy Zawadzkie przed sądami powszechnymi

Gmina Zawadzkie ogłasza przetarg

 • Adres: 47-120 Zawadzkie, Dębowa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 462 31 00 , fax. 77 462 31 75; 462 31 76
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zawadzkie
  Dębowa 13
  47-120 Zawadzkie, woj. opolskie
  tel. 77 462 31 00, fax. 77 462 31 75; 462 31 76
  REGON: 00053108000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zawadzkie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie doradztwa prawnego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem i gminnych jednostek organizacyjnych oraz reprezentowanie gminy Zawadzkie przed sądami powszechnymi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie doradztwa prawnego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem i gminnych jednostek organizacyjnych oraz reprezentowanie gminy Zawadzkie przed sądami powszechnymi w ilości 15 godzin tygodniowo w siedzibie Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje pomoc prawną na rzecz Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem oraz gminnych jednostek organizacyjnych w ilości 15 godzin tygodniowo w siedzibie Zamawiającego, a w szczególności: 1) udział w opracowywaniu i uzgadnianiu projektów uchwał Rady Miejskiej, zarządzeń, poleceń, decyzji i postanowień Burmistrza oraz innych regulacji wewnętrznych, opiniowanie ich pod względem redakcyjnym i formalno-prawnym; 2) sporządzanie projektów przepisów gminnych w sprawach szczególnie skomplikowanych; 3) reprezentowanie Zamawiającego przed sądami powszechnymi i szczególnymi, organami administracji publicznej oraz innymi organami i instytucjami (w tym Krajowej Izbie Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych oraz sądami polubownymi lub mediatorami), jak również przed organami egzekucyjnymi; 4) udzielanie porad prawnych i konsultacji prawnych; 5) udzielanie wyjaśnień w zakresie stosowania prawa; 6) wydawanie opinii prawnych; 7) opiniowanie projektów: umów, decyzji, porozumień oraz upoważnień i pełnomocnictw; 8) sporządzanie umów cywilnoprawnych; 9) uczestnictwo w prowadzonych przez Zamawiającego rokowaniach i negocjacjach; 10) świadczenie pomocy prawnej w trakcie narad Burmistrza Zawadzkiego oraz w trakcie sesji Rady Miejskiej; 11) opiniowanie treści korespondencji Zamawiającego z organami administracji publicznej, sądami i instytucjami oraz osobami prawnymi i fizycznymi; 12) wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Zamawiającego oraz współdziałanie w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego; 13) prowadzenie spraw z zakresu windykacji należności cywilnoprawnych przysługujących gminie Zawadzkie w postępowaniu sądowym oraz egzekucyjnym; 14) doradztwo prawne na etapie przygotowania i udzielania zamówień publicznych w szczególności w zakresie inwestycji, a także na etapie wzajemnych rozliczeń związanych z umowami zawartymi w trybie prawa zamówień publicznych; 15) zapewnienie, na polecenie Zamawiającego, prowadzenia i reprezentacji w sprawach będących w toku, w postępowaniach sądowych, administracyjnych lub innych, jak również w innych sprawach, rozpoczętych przed udzieleniem niniejszego zamówienia; 16) bieżące informowanie Burmistrza Zawadzkiego o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności gminy Zawadzkie oraz o stanie realizacji spraw prowadzonych w imieniu gminy; 17) innych czynności według potrzeb Zamawiającego związanych z doradztwem prawnym. Świadczenie usług prawnych będzie odbywać się w godzinach funkcjonowania Urzędu w siedzibie Zamawiającego 2 razy w tygodniu, w tym w każdy poniedziałek tygodnia - w ilości 8 godzin oraz w każdy czwartek tygodnia – w ilości 7 godzin Szczegółowy zakres i forma świadczonej usługi objętej przedmiotem zamówienia została opisana w projekcie umowy, stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79110000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach