Przetargi.pl
Dostawa urządzenia FED do bezinwazyjnego leczenia bocznych skrzywień kręgosłupa

Stobrawskie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup ogłasza przetarg

 • Adres: 46-082 Kup, ul. Karola Miarki
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 403 28 60 , fax. 77 427 47 84
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stobrawskie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup
  ul. Karola Miarki 14
  46-082 Kup, woj. opolskie
  tel. 77 403 28 60, fax. 77 427 47 84
  REGON: 53093851700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-kup.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sp. z o. o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa urządzenia FED do bezinwazyjnego leczenia bocznych skrzywień kręgosłupa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Dostawa do siedziby Zamawiającego - (wraz z transportem i rozładunkiem, montażem i uruchomieniem) urządzenia FED do bezinwazyjnego leczenia bocznych skrzywień kręgosłupa - zgodnie z zestawieniem parametrów technicznych określonych w załączniku nr 2 do SIWZ. 2. Urządzenie FED system wspomaga leczenie skolioz, poprzez symulacje i demonstrację działających sił korekcyjnych w prowadzonym przez fizjoterapeutę procesie terapii metodą FED - profesora Santosa Sastre Fernandeza (metoda FED: hiszp. Fijación, Elongación, Desrotación; ang. Fixation, Elongation, Derotation; pol. Ustabilizowanie, wyciągniecie / wydłużenie, derotacja. 3. Działanie urządzenia polega na zademonstrowaniu i trójwymiarowym utrwaleniu prawidłowej postawy za pomocą elongacji i ustabilizowania kręgosłupa a następnie wywarcia na niego odpowiedniego nacisku (ciągłego lub interwałowego), wymuszającego korzystne zmiany w postaci zasymulowania zadziałania siły korygującej, w połączeniu z kontrolą postawy ciała oraz propriocepcji pacjenta. 4. Po stronie Wykonawcy leży instalacja i uruchomienie urządzenia w siedzibie Zamawiającego. 5. Wszelkie czynności i prace związane z montażem, rozmieszczeniem i instalacją, oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, niezbędne do prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty. 6. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w SIWZ, ponadto: a) nie musi być fabrycznie nowy, b) rok produkcji nie wcześniej niż 2015, c) może być rekondycjonowany, d) może być powystawowy, e) musi być w stanie kompletnym tj.: gwarantującym uruchomienie go oraz stosowanie zgodnie z przeznaczeniem bez dokonywania dodatkowych zakupów elementów i akcesoriów. 2. Tabela z wymaganymi parametrami (załącznik nr 2 do SIWZ - zestawienie parametrów technicznych) musi zostać wypełniona przez Wykonawcę i dołączona do oferty. Parametry podane w tabeli stanowią minimalne wymagania graniczne (odcinające), których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak wpisu w rubryce „Parametry oferowane” zostanie potraktowany jako niespełnienie parametru skutkujące odrzuceniem oferty. 3. Oferowany sprzęt winien posiadać certyfikat CE – należy dostarczyć na etapie podpisywania umowy. 4. Instrukcje obsługi urządzeń muszą być sporządzone w języku polskim, wydruk w 1 egz. dostarczony wraz z urządzeniem. 5. W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych-- określonych w tabeli ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji, m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu. 6. Dostawa przedmiotu zamówienia odbędzie się transportem Wykonawcy i na jego koszt, wraz z rozładunkiem w Szpitalu w Kup, ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup. 7. W ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i instalacji sprzętu w wskazanym pomieszczeniu Zamawiającego. Wszelkie koszty związane z dostawą i instalacją dostarczonego urządzenia ponosi Wykonawca 8. Do urządzenia należy dołączyć paszport techniczny z aktualnym badaniem technicznym, potwierdzającym sprawność urządzenia, wykonanym przez uprawniony serwis.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33158400-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach