Przetargi.pl
Dostawy środków dezynfekcyjnych.

Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 46-100 Namysłów, ul. Oleśnicka
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 40 40 248 , fax. 77 40 40 250
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Oleśnicka 4
  46-100 Namysłów, woj. opolskie
  tel. 77 40 40 248, fax. 77 40 40 250
  REGON: 16021646300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.namyslow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy środków dezynfekcyjnych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są dostawy środków dezynfekcyjnych – szczegółowy wykaz artykułów określają załączniki do formularza oferty o nazwie formularz cenowy. Zamówienie składa się z 5 części: Dostawy środków dezynfekcyjnych - część 1. Dostawy środków dezynfekcyjnych - część 2. Dostawy środków dezynfekcyjnych - część 3. Dostawy środków dezynfekcyjnych - część 4. Dostawy środków dezynfekcyjnych - część 5. 2. Ilości artykułów podane w załączniku do formularza oferty służą do celów przeliczenio-wych, wykonawca może zaproponować inne wielkości opakowań odpowiednio je przeli-czając (zaokrąglając do pełnych opakowań w górę). 3. Ilości podane w formularzu cenowym są orientacyjne i Dostawca nie może się na nie po-woływać w przypadku ich wykorzystania w zakresie danej pozycji cennika), a co się z tym wiąże do sprzedawania artykułów po innych cenach jednostkowych niż podane w ofercie. Zamawiający oszacował ilości na podstawie aktualnego zużycia. W przypadku niniejszego zamówienia kluczową rolę odgrywa łączna wartość zamówienia, która będzie podana w umowie. Dostawca zobowiązany jest do realizowania zamówienia tych artykułów w cenie przetargowej do końca terminu realizacji umowy. 4. Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z przepisami obowiązującymi dla szpitali. 5. Zamawiający, sukcesywnie w miarę występujących potrzeb będzie każdorazowo ustalał wielkość zamówienia (rodzaj i ilość artykułów, które należy dostarczyć). 6. Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny kod CPV: 33631600-8 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne. Dodatkowe kody (CPV): 7. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Liczba części: 5. Oferty lub wnioski o do-puszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: jednej lub wszystkich części. Oferty, które nie będą obejmowały wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia w obrębie danej części zostaną odrzucone. 8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 9. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6/7 ustawy. 10. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wykonanie części zamówienia, co nie zwalnia Dostawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 11. Zamawiający zgodnie z art. 36b ustawy żąda podania przez Dostawcę w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania ich nazw (firm). Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy wybranym przez Zamawiającego Dostawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą). 12. Dodatkowo w przypadku gdy Dostawca korzysta z podwykonawców, na których zasoby powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania spełnienia wa-runków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy zobowiązany jest w przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub dostawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Dostawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenia zamówienia. 13. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Dostawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 14. W przypadku, gdy Dostawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwy-konawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne sformułowanie. Jeżeli Do-stawca zostawi ten punkt formularza nie wypełniony Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, bez udziału podwykonawcy. 15. Informacja o możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia na podsta-wie art. 151a ustawy: Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na po-czet wykonania zamówienia. 16. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisa-nych w SIWZ i ofercie. 17. Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Zamawiającego Namysłowskie Centrum Zdrowia S.A., ul. Oleśnicka 4, 46-100 Namysłów – (apteka szpitalna, magazyn szpitalny).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33631600-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach