Przetargi.pl
Zakup oraz dostawa komputerów: Cz. I. Zakup oraz dostawa komputerów w ramach realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła +, Cz. II. Zakup oraz dostawa komputerów na potrzebę szkoleń Beneficjentów Ostatecznych mikrograntu realizowanego w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz e-integracji makroregionu śląsko-opolskiego”, Cz. III. Zakup oraz dostawa komputerów na potrzebę pracy zdalnej w UMiG Kolonowskie.

Gmina Kolonowskie ogłasza przetarg

 • Adres: 47-110 Kolonowskie, ul. ks. Czerwionki
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 611 140 , fax. 077 4611140, 4611200
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kolonowskie
  ul. ks. Czerwionki 39
  47-110 Kolonowskie, woj. opolskie
  tel. 774 611 140, fax. 077 4611140, 4611200
  REGON: 52799000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kolonowskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup oraz dostawa komputerów: Cz. I. Zakup oraz dostawa komputerów w ramach realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła +, Cz. II. Zakup oraz dostawa komputerów na potrzebę szkoleń Beneficjentów Ostatecznych mikrograntu realizowanego w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz e-integracji makroregionu śląsko-opolskiego”, Cz. III. Zakup oraz dostawa komputerów na potrzebę pracy zdalnej w UMiG Kolonowskie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Cz. I. 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa 18 fabrycznie nowych, nieużywanych, nieuszkodzonych, nieobciążonych prawami osób lub podmiotów trzecich komputerów przenośnych (laptopów) wraz z systemem operacyjnym w ramach realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła +. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 6.1. do SIWZ. Cz. II. 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa 24 fabrycznie nowych, nieużywanych, nieuszkodzonych, nieobciążonych prawami osób lub podmiotów trzecich komputerów przenośnych (laptopów) wraz z systemem operacyjnym na potrzebę szkoleń Beneficjentów Ostatecznych mikrograntu pn. „Zwiększenie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Kolonowskie”, realizowanego w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz e-integracji makroregionu śląskoopolskiego”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 6.2. do SIWZ. Cz. III. 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa 5 fabrycznie nowych, nieużywanych, nieuszkodzonych, nieobciążonych prawami osób lub podmiotów trzecich komputerów przenośnych (laptopów) wraz z systemem operacyjnym na potrzebę pracy zdalnej w UMiG Kolonowskie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 6.3. do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach