Przetargi.pl
Zakup i dostawa komputerów przenośnych - laptopów oraz zestawów komputerowych stacjonarnych w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

GMINA ZĘBOWICE ogłasza przetarg

 • Adres: 46-048 Zębowice, ul. Izydora Murka 2
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774216076 , fax. 774216076
 • Data zamieszczenia: 2022-09-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA ZĘBOWICE
  ul. Izydora Murka 2
  46-048 Zębowice, woj. opolskie
  tel. 774216076, fax. 774216076
  REGON: 531413053
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zebowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa komputerów przenośnych - laptopów oraz zestawów komputerowych stacjonarnych w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego komputerów przenośnych (laptopów) i zestawów komputerów stacjonarnych w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.Zamówienie obejmuje: Laptop z oprogramowaniem – 29 kpl., Zestaw komputerowy stacjonarny wraz z oprogramowaniem – 5 kpl.Oprogramowanie każdego komputera obejmuje: system operacyjny wg specyfikacji technicznej – licencja bezterminowa, pakiet biurowy ( pożądanym jest Microsoft Office 2021) - licencja bezterminowa, pakiet antywirusowy – licencja na okres min. 24 miesięcy.Dostarczany sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wyposażony w zasilacz oraz wszystkie inne komponenty, zapewniające właściwą instalację i użytkowanie.Sprzęt musi być wolny od wad fizycznych i prawnych. Oprogramowanie systemowe musi być fabrycznie zainstalowane przez producenta.Wykonawca do każdego komputera dostarczy instrukcje obsługi sprzętu w języku polskim (lub wskaże link dostępu do instrukcji użytkowania), dokumenty gwarancyjne.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania zawarto w Specyfikacji technicznej stanowiącej Załącznik Nr 1a do SWZ. Specyfikacja techniczna zawiera minimalne wymagania, które musi spełniać oferowany przedmiot zamówienia.Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ, postanowieniami projektu umowy oraz zasadami należytej staranności i obowiązującymi normami i przepisami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-26

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach