Przetargi.pl
„Budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego” – Zamówienie III

GMINA STRZELECZKI ogłasza przetarg

 • Adres: 47-364 Strzeleczki, Rynek 4
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 407 66 60
 • Data zamieszczenia: 2022-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA STRZELECZKI
  Rynek 4
  47-364 Strzeleczki, woj. opolskie
  tel. 77 407 66 60
  REGON: 531413107
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego” – Zamówienie III
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Buława nr 6, dz. nr 13, obręb Pisarzowice. Przedmiotowy zbiornik wraz z projektowaną kanalizacją sanitarną będzie służył do odprowadzania ścieków z istniejącego budynku mieszkalnego. Zbiornik posadowić na warstwie podbudowy kamiennej o frakcji 0-63mm grubości do 35cm (mieszanka szarogłazowa lub bazaltowa) oraz na warstwie stabilizacji piaskowo-cementowej Rm=6,0 Mpa. Na tak przygotowane warstwy projektowany zbiornik należy posadowić w gotowym wykopie na podsypce piaskowej grubości 5cm. Zbiornik wyposażony w wywietrznik grawitacyjny średnicy 160mm wyprowadzony min 50cm ponad poziom terenu. Konstrukcja w całości żelbetowa prefabrykowana (składająca się z gotowych segmentów) o następujących parametrach: − klasa betonu C35/45 (B45), wodoszczelność W8, mrozoodporność F150, nasiąkliwość
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232440-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach