Przetargi.pl
Dostawa środków kontrastowych niejonowych

Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 48-300 Nysa, Bohaterów Warszawy 34
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej
  Bohaterów Warszawy 34
  48-300 Nysa, woj. opolskie
  REGON: 000313443
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoznysa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa środków kontrastowych niejonowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część Nr 1 – dostawa środków kontrastowych niejonowychCzęść Nr 2 – dostawa środków kontrastowych niejonowychCzęść Nr 3 – dostawa środków kontrastowych niejonowychCzęść Nr 4 – dostawa środków kontrastowych niejonowychCzęść Nr 5 – dostawa środków kontrastowych niejonowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym Zamawiający nie określił warunku w tym zakresieb) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli przedłoży aktualną koncesję lub zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego potwierdzające, że Wykonawca jest uprawniony do obrotu środkami farmaceutycznymi na terenie RP.c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie określił warunku w tym zakresied) zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-21

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach