Przetargi.pl
Mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy w gminie Dobrzeń Wielki

Gmina Dobrzeń Wielki ogłasza przetarg

 • Adres: 46-081 Dobrzeń Wielki, Namysłowska 44
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dobrzeń Wielki
  Namysłowska 44
  46-081 Dobrzeń Wielki, woj. opolskie
  REGON: 531413060
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.dobrzenwielki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy w gminie Dobrzeń Wielki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont mieszkania komunalnego przy ul.Kościelnej 5 w Dobrzeniu Wielkim na potrzeby mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy w gminy Dobrzeń Wielki.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 1 zawierają załączniki do SWZ tj. załącznik nr 3 do SWZ oraz:- przedmiary robót 3a do SWZ- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 3b do SWZ- dokumentacja projektowa - załącznik nr 3c do SWZRemont mieszkania komunalnego przy ul.Strzelców Bytomskich 19 w Dobrzeniu Wielkim na potrzeby mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy w gminie Dobrzeń Wielki .Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 2 zawierają załączniki do SWZ tj. Załącznik nr 4 do SWZ oraz:- przedmiar robót 4a do SWZ- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowalnych – załącznik nr 4b do SWZ- dokumentacja projektowa – załącznik 4c do SWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45211341-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-28

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach