Przetargi.pl
„Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w Opolu” w zakresie: ,,Przebudowy kolidujących odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Krapkowickiej”

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU ogłasza przetarg

 • Adres: 45-594 Opole, ul. Firmowa 1
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU
  ul. Firmowa 1
  45-594 Opole, woj. opolskie
  REGON: 530546013
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umopole.logintrade.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w Opolu” w zakresie: ,,Przebudowy kolidujących odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Krapkowickiej”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ,,Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w Opolu’’ w zakresie: ,,Przebudowy kolidujących odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Krapkowickiej”.Przedmiotem przedsięwzięcia jest usunięcie kolidujących odcinków sieci sanitarnej w ul. Krapkowickiej w rejonie wiaduktu PKP. Lokalizacja budowy:Inwestycja realizowana będzie w Województwie Opolskim na terenie miasta Opola na ul. Krapkowickiej (rejon wiaduktu PKP).W obecnym czasie prowadzone są tam roboty polegające na przebudowie wiaduktu przez Wykonawcę PKP. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie m. in.: • Roboty rozbiórkowe• Wycinka i zabezpieczenie drzew w zakresie niezbędnym• Wykonanie konstrukcji odciążającej• Przebudowa istniejącej kolizji sieci sanitarnej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże:a) dysponowanie osobą/osobami wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności:Wykonawca w trakcie realizacji umowy winien dysponować co najmniej następującymi osobami:Kierownikiem budowy (kierownik robót branży sanitarnej) osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadająca:- posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych związanymi z obiektem budowlanym potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 2351, t.j. z późn.zm.)- wykazująca się doświadczeniem zawodowym na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru branży sanitarnej przy budowie lub przebudowie kanalizacji sanitarnej.Geodetą - posiadającym: uprawnienia zawodowe potwierdzone stosownymi decyzjami o których mowa w art.43 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2052, t.j. z późn. zm.) w zakresie:a. geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych ib. geodezyjnej obsługi inwestycji.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia (art. 58 u.p.z.p.) wyżej opisany warunek udziału w postępowaniu Wykonawcy mogą wykazać łącznie razem lub co najmniej jeden z nich.b) wykonanie w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jednej budowy lub przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej..Uwaga:Pod pojęciami budowa, przebudowa rozumie się pojęcia zdefiniowane w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333, t.j. z późn.zm.) w art. 3 i odpowiednio w pkt 6), 7a).W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia (art. 58 u.p.z.p.) wyżej opisany warunek udziału w postępowaniu Wykonawcy mogą wykazać łącznie razem lub co najmniej jeden z nich.Wraz z załącznikiem nr 4 Wykonawca składa dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych Wykonawca składa referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonywanie usług. Przedmiotowe dokumenty powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.Pozostałe szczegółowe informacje zawarte zostały w SWZ dostępnej na www.umopole.logintrade.net
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-29

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach