Przetargi.pl
Przebudowa ul. Wyzwolenia w Gogolinie

Gmina Gogolin ogłasza przetarg

 • Adres: 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 076 800 , fax. 774 666 247
 • Data zamieszczenia: 2021-02-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gogolin
  ul. Krapkowicka 6
  47-320 Gogolin, woj. opolskie
  tel. 774 076 800, fax. 774 666 247
  REGON: 53141307600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gogolin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ul. Wyzwolenia w Gogolinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Wyzwolenia w Gogolinie. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujące prace: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, ograniczenie jezdni krawężnikiem, wykonanie konstrukcji ścieżki pieszo-rowerowej i zjazdów wzdłuż ścieżki, przebudowa nawierzchni drogowej, oznakowanie docelowe (poziome i pionowe), przebudowa odwodnienia drogi, oraz oświetlenie uliczne. Dobór oświetlenia LED powinien uwzględniać kompensację energii biernej (indukcyjną i pojemnościową). Wymagany stopień skompensowania energii biernej to tgφ ≤ 0,4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR), które stanowią załączniki nr 8, 9, 10 do niniejszej SIWZ. Zamawiający zastrzega, że wszystkie wskazane z nazwy materiały (wyroby) w dokumentacji projektowej oraz w STWiOR, należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że w przypadku wskazanych z nazwy materiałów (wyrobów) Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów, nie gorszej jakości niż opisane w dokumentacji projektowej i STWiOR. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Ciężar udowodnienia, że materiał jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy (art. 30 ust. 5 ustawy PZP). Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia polegających na: robotach rozbiórkowych, ograniczeniu jezdni krawężnikiem, wykonaniu konstrukcji ścieżki pieszo-rowerowej i zjazdów wzdłuż ścieżki, robotach ziemnych, przebudowie nawierzchni drogowej, oznakowania docelowego, przebudowie odwodnienia drogi, oświetleniu drogi. Obowiązek wykonywania w/w czynności na podstawie umowy o pracę nie dotyczy sytuacji, gdy są one wykonywane przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które ww. czynności będą wykonywać osobiście na podstawie łączącego je z Wykonawcą lub podwykonawcą stosunku cywilnoprawnego. Wymaganie dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę nie dotyczy także osób wykonujących czynności kierownika budowy/robót, geodety. Wymóg zatrudnienia pracowników na umowę o pracę, o którym mowa powyżej dotyczy także podwykonawców. Sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób oraz sankcje za niespełnienie tych wymagań określone są we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach