Przetargi.pl
„Budowa Posterunku Policji w Branicach”

GMINA BRANICE ogłasza przetarg

 • Adres: 48-140 Branice, ul. Słowackiego 3
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA BRANICE
  ul. Słowackiego 3
  48-140 Branice, woj. opolskie
  REGON: 531412852
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa Posterunku Policji w Branicach”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa, rozbudowa, częściowa rozbiórka wraz ze wzmocnieniem konstrukcji budynku, budowa wewnętrznej instalacji gazu i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na użyteczności publicznej o funkcji biurowej.Na realizację zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę brutto w wysokości 300 000,00 zł.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach