Przetargi.pl
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Węgry, ul. Młyńska (etap I)

Gmina Turawa ogłasza przetarg

 • Adres: 46-045 Turawa, Opolska 39C
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774212012
 • Data zamieszczenia: 2022-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Turawa
  Opolska 39C
  46-045 Turawa, woj. opolskie
  tel. 774212012
  REGON: 531413320
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Węgry, ul. Młyńska (etap I)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Węgry, ul. Młyńska (etap I).Projekt współfinansowany ze środków budżetu Województwa Opolskiego budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.2. Zakres zamówienia obejmuje:1) budowę nowej konstrukcji jezdni;2) budowę poboczy szerokości 0,75m. 3) Projektowaną niweletę jezdni dostosowano do stanu istniejącego. 3. Konstrukcja nawierzchni jezdni:1) 4,00cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 2) 5,00cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 3) 10,00cm – górna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 C 90/3 4) 15,00cm – górna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/63,0 C 90/3 5) podłoże gruntowe4. Konstrukcja nawierzchni pobocza:1) 10,00cm warstwa kruszywa łamanego 0/31,5 C 90/3 5. Zestawienie powierzchni:Zakres rzeczowy obejmuje powierzchnię ogólną wynoszącą 1882,00m², w tym:1) jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S 1300,00 m², 2) pobocze gruntowe 582,00 m². 6. Zadanie polega na wykonaniu nowej nawierzchni z betonu asfaltowego, która ma na celu poprawę właściwości jezdnych użytkowników dojazdu do gruntów rolnych.7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ, dokumentacja techniczna, STWiOR oraz istotne postanowienia umowy .8. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia warunków dotyczących zatrudniania osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia określonych szczegółowo w umowie i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.9. Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudniania osób, o których mowa w art. 96 ust 2 pkt 2 ustawy Pzp.10. Mając na uwadze zakres wykonywanych robót Zamawiający uwzględnił w dokumentacji projektowej wymagania zawarte w art. 100 ustawy, tj. dotyczące dostępności wszystkich użytkowników, a w szczególności osób niepełnosprawnych.11. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.12. Zamawiający nie określa kluczowych części zamówienia, które mają być wykonane przez Wykonawcę na podstawie art. 60 i 121 ustawy Pzp. 13. Zamawiający nie umożliwia przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu elektronicznego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach