Przetargi.pl
„Wykonanie drogi pożarowej wraz z nawrotnicą i kanalizacją”

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie ogłasza przetarg

 • Adres: 48-300 Nysa, Władysława Orkana 6
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774333439
 • Data zamieszczenia: 2024-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie
  Władysława Orkana 6
  48-300 Nysa, woj. opolskie
  tel. 774333439
  REGON: 161470459
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiającyszkoła

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Wykonanie drogi pożarowej wraz z nawrotnicą i kanalizacją”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest: Zaprojektowanie i wybudowanie drogi pożarowej wraz z kanalizacją sanitarną na potrzeby tworzonego Branżowego Centrum Umiejętności w Nysie w zakresie budownictwa w ramach projektu „Branżowe Centra Umiejętności” w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Nysa dz.nr nr ewid 363 jednostka :160705_4 : Nysa –miasto obręb .0002 Górna Wieś , woj. opolskie, pow. nyski, miasto – Nysa usytuowanej na terenie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie przy ul. Rodziewiczówny 1.Projekt techniczny drogi należy uzgodnić z rzeczoznawcą ppoż. Przedmiot zamówienia obejmuje m. in: Opracowanie zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym (PFU) w ramach formuły „zaprojektuj i wybuduj” wewnętrznego układu komunikacyjnego który pozwala na dojazd do wnętrza działki oraz do wejścia głównego budynku. Układ komunikacji jako nowo projektowany ma być zgodny z zatwierdzonym planem przestrzennego zagospodarowania i ma pełnić funkcję drogi przeciwpożarowej. Ma być ona zakończona miejscem do zawracania pojazdów straży pożarnej. Projektowana droga poprowadzona od planowanego zjazdu z ul. Kozielskiej, będzie jednocześnie drogą dojazdową dla pracowników i interesantów budynku, drogą dostawy materiałów wielkogabarytowych dla potrzeb pracowni budowlanych. Wjazd na posesję odbywać się będzie od strony północno-wschodniej. W zakres zadania wchodzi zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej Konstrukcję drogi należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Roboty związane z budową drogi ppoż. prowadzone będą na podstawie decyzji nr 705/23 z dnia 21.11.2023 r. Szczegółowy zakres robót ujęty jest w przedmiarze robót, który stanowi podstawę do wyceny robót. W kosztorysie ofertowym należy dodatkowo dodać pozycje projekt techniczny. Należy również uwzględnić koszty rzeczoznawcy ppoż. oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjno-powykonawczej. Sposób dostępu do drogi publicznej:Działka posiada dostęp do drogi publicznej poprzez nowo projektowaną drogę wewnętrzną zlokalizowaną na działce nr ewid. 363.Parametry techniczne drogi:Długość całkowita – 206,5mbSzerokość – 4,0 mSzerokość zmienna na odcinku 32,0 mb od 4,0m do 8,5mPlac manewrowy ppoż – 20,0 m x 20,0mnawierzchnia z kostki brukowej betonowejParametry techniczne miejsc postojowych:Miejsca postojowe – 2,5 m x 5,0 mIlość miejsc postojowych – 27 szt.nawierzchnia z ażurowych płyt betonowych.Szczegółowy zakres robót zawiera: 1) program funkcjonalno-użytkowy - komplet,2) specyfikacja techniczna zadania3) projekt zagospodarowania terenu4) przedmiar robót.2. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest także do:1) Wykonawca wystawi fakturę za opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej2) Wykonawca wystawi fakturę za wykonanie robót budowlanych do kwoty brutto nie większej niż (na podstawie złożonej ofert Wykonawcy)3) Zachowania przepisów BHP,4) Wykonawca opracuje harmonogram finansowo - rzeczowy robót,5) Wykonawca jako wytwórca odpadów powstających w trakcie w/w robót odpowiada za ich składowanie oraz w razie konieczności powinien uregulować stan formalno- prawny w zakresie gospodarki odpadami (ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach Dz. U. z 2018r.poz. 992 z póź.zm.),6) Wszystkie odpady na koszt Wykonawcy w tym zakresie powinny zostać przetworzone i zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odpady nadające się do recyklingu powinny zostać wyselekcjonowane i poddane temu procesowi. 7) Wykonawca sporządzi operat kolaudacyjny,8) Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca winien zapoznać się z położeniem znaków geodezyjnych w obrębie obszaru inwestycyjnego w Powiatowym Ośrodku Geodezyjno- Kartograficznym w Nysie i zabezpieczyć je przed zniszczeniem,9) Działki objęte inwestycją nie są wpisane do rejestru zabytków, nie są ujęte w gminnej ewidencji zabytków i nie są objęte ochroną konserwatora zabytków.10) Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i materialną za stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia istniejących urządzeń, sieci czy budynków. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w rezultacie realizacji robót lub spowodowane przez personel Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach