Przetargi.pl
Dostawa mebli dla oddziału wewnętrznego - skrzydło prawe

Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich ogłasza przetarg

 • Adres: 47-100 Strzelce Opolskie, Opolska 36A
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4070114 , fax. 77 4613380
 • Data zamieszczenia: 2022-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich
  Opolska 36A
  47-100 Strzelce Opolskie, woj. opolskie
  tel. 77 4070114, fax. 77 4613380
  REGON: 000311585
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mebli dla oddziału wewnętrznego - skrzydło prawe
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Dostawa i montaż mebli na Oddział Wewnętrzny - skrzydło prawe2) Zestawienie wymaganych parametrów technicznych mebli oraz warunków realizacji zamówienia stanowi zał. 2.1 do siwz (Zestawienie Parametrów i Warunków Wymaganych, z podziałem na sześć części: 2.1.1-2.1.6) oraz zestawienie ilościowo-asortymentowe zał. 2.2 (Formularz rzeczowo-cenowy).3) Koszty transportu i montażu ponosi Wykonawca.4) Ilekroć w treści SWZ, przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenie, źródła lub szczególnego procesu który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę lub przy użyciu norm, ocen technicznych specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne zgodnie z kryteriami wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia w celu oceny równoważności lub postanowieniami art. 101 u.p.z.p.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39100000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach