Przetargi.pl
Prace remontowe dla Sądu Rejonowego w Opolu przy ul. Ozimskiej 60A w 2024 roku

SĄD REJONOWY W OPOLU ogłasza przetarg

 • Adres: 45-368 Opole, ul. Ozimska 60A
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2024-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SĄD REJONOWY W OPOLU
  ul. Ozimska 60A
  45-368 Opole, woj. opolskie
  REGON: 000323789
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://opole.sr.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prace remontowe dla Sądu Rejonowego w Opolu przy ul. Ozimskiej 60A w 2024 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont wybranych pomieszczeń budynku Ozimska 60ARenowacja stolarki okiennej i drzwiowejRemont utwardzenia z kostki brukowej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku, oprócz Oświadczenia, na podstawie którego przeprowadzi ocenę spełnienia warunku.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku oprócz Oświadczenia, na podstawie którego przeprowadzi ocenę spełnienia warunku.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Na potwierdzenie niniejszego warunku należy przedstawić dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezepiczeony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.Dla oferty na Część 1 - Remont wybranych pomieszczeń budynku Ozimska 60A.Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezepiczeony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300 000 zł w okresie trwania umowy.Dla oferty na Część 2 - Renowacja stolarki okiennej i drzwiowej.Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezepiczeony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000 zł w okresie trwania umowy.Dla oferty na Część 3 - Remont utwardzenia z kostki brukowej.Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezepiczeony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000 zł w okresie trwania umowy.Wykonawca składając ofertę na wykonanie jednej lub kilku dowolnie wybranych części, lub wszystkich części zamówienia przedstawia jedną polisę, której wartość odpowiada najwyższej wymaganej sumie gwarancyjnej dla części, której oferta Wykonawcy dotyczy.4) zdolności technicznej lub zawodowej:Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał roboty budowlane odpowiadające rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, datyi miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie przedstawienie Wykazu robót budowlanych spełniających warunki określone przez Zamawiającego tj.:Dla oferty na Część 1 - Remont wybranych pomieszczeń budynku Ozimska 60A.Za odpowiadające rodzajem Zamawiający uzna wykonane należycie przez jeden podmiot minimum dwie roboty budowlane, których przedmiotem były roboty ogólnobudowlane, przy czym wartość każdej z wyżej wymienionych robót budowlanych nie jest mniejsza niż 100 000,00 zł brutto każda.Dla oferty na Część 2 - Renowacja stolarki okiennej i drzwiowej.Za odpowiadające rodzajem Zamawiający uzna wykonane należycie przez jeden podmiot minimum dwie roboty budowlane, których przedmiotem była renowacja drewnianej stolarki okiennej i/lub drzwiowej, przy czym wartość każdej z wyżej wymienionych robót budowlanych nie jest mniejsza niż 20 000,00 zł brutto każda.Dla oferty na Część 3 - Remont utwardzenia z kostki brukowej.Za odpowiadające rodzajem Zamawiający uzna wykonane należycie przez jeden podmiot minimum dwie roboty budowlane, których przedmiotem Remont utwardzenia z kostki brukowej, przy czym wartość każdej z wyżej wymienionych robót budowlanych nie jest mniejszaniż 20 000,00 zł brutto każda.Wykonawca składając ofertę na wykonanie jednej lub kilku dowolnie wybranych części, lub wszystkich części zamówienia przedstawia osobny wykaz dla każdej z części, której oferta Wykonawcy dotyczy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2024-07-26

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach