Przetargi.pl
Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 105763 O ul. Kościelna w miejscowości Sieroniowice

Gmina Ujazd ogłasza przetarg

 • Adres: 47-143 Ujazd, Sławięcicka
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2024-06-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ujazd
  Sławięcicka
  47-143 Ujazd, woj. opolskie
  REGON: 531413290
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ujazd.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 105763 O ul. Kościelna w miejscowości Sieroniowice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Inwestycja polega na wykonaniu kompletnych robót budowlanych w ramach zamówienia publicznego pod nazwą: „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 105763 O UL. KOŚCIELNA W MIEJSCOWOŚCI SIERONIOWICE”, na podstawie projektów budowlanych, obejmujących swoim zakresem:- przebudowę i rozbudowę drogi gminnej ul. Kościelnej w m. Sieroniowice – branża drogowa;- budowę oświetlenia ulicznego w Sieroniowicach, usunięcie kolizji z siecią nN Tauron Dystrybucja S.A. – branża elektryczna;dla których uzyskano decyzję Starosty Strzeleckiego ZRID nr 1/2024 dnia 10.01.2024 r. zn.spr. UA.670.2.8.2023.DM- projekt budowlany instalacji sanitarnych: sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej – branża instalacyjnadla którego uzyskano pozwolenie Wojewody Opolskiego nr 16/D/2023 z dnia 20.04.2023 r. i decyzję Starosty Strzeleckiego nr 106/2023 z dnia 14.04.2023 r.Zakres robót obejmuje:- drogę gminną Gminy Ujazd nr 105763 O- ul. Kościelną w m. Sieroniowice,- drogę powiatową Powiatu Strzeleckiego nr 1461 O relacji Sieroniowice– Ujazd- ul. Strzelecka w m. Sieroniowice (dz. nr 400/2) w obrębie skrzyżowania dróg,- drogę krajową nr 88 relacji Strzelce Opolskie –Gliwice w m. Sieroniowice (dz.nr439/1,438/1, 361/1) w obrębie skrzyżowania dróg,- utwardzenie tłuczniem działki 362/3.Początek odcinka drogi – km 0+000 umiejscowiony jest w obrębie skrzyżowania ul. Kościelnej (dz. nr 438/3) z drogą powiatową -ul. Strzelecką (dz. nr 400/2) na krawędzi jezdni bitumicznej. Koniec odcinka drogi w km 0+351, w obrębie skrzyżowania ul. Kościelnej (dz. nr 438/3) z drogą krajową nr 88 (dz. nr 439/1, 438/1, 361/1). Prace będą polegały na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej, o nawierzchni bitumicznej, budowie ścieżki pieszo rowerowej o nawierzchni bitumicznej, budowie zjazdów do posesji i na grunty rolne o nawierzchni bitumicznej, budowie odwodnienia (kanalizacja deszczowa: studnie rewizyjne, studnie wpustowe, studnie chłonne, kolektor, przykanaliki), budowie rowu retencyjno-infiltracyjnego, budowie przykrawężnikowego ścieku odwadniającego z betonowej kostki brukowej, przebudowie oświetlenia ulicznego, budowie kanalizacji sanitarnej i wodociągu.Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób aby umożliwić lokalnemu przedsiębiorcy swobodny wjazd i wyjazd z działki 369/3, należy także wziąć pod uwagę istniejący zjazd z posesji o bardzo dużym nachyleniu. Drogę w obrębie działki należy wyprofilować tak, żeby złagodzić pochylenie zjazdu.W ramach zadania wykonawca, wykona i zabuduje równolegle do drogi w trakcie realizacji inwestycji tablicę informacyjną, wolnostojącą jednostronną na podkładzie znaku drogowego z podwójnie zawiniętymi krawędziami o wymiarach 180cm x 120cm , zgodnie z:- blacha ocynkowana o grub. min 1,25 mm malowana proszkowo;- wydruk – folia monomeryczna z wydrukiem solwentowym, zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi laminatem z filtrem UV chroniącym dodatkowo przed blaknięciem w wyniku ekspozycji na czynniki słoneczne;- montaż słupków do słupków (2szt.), rura ocynkowana, zabezpieczona od góry kapturkiem plastikowym;- Zamawiający po przekazaniu placu budowy, przekaże Wykonawcy treść do umieszczenia na tablicy informacyjnej, której wzór stanowi zał. nr 14 (zg.z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych) Informacje dotyczące działań informacyjnych znajdują się na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów www.gov.pl/premier oraz na stronach poszczególnych edycji Programu, zamieszczonych na stronie internetowej BGK www.bgk.pl, w zakładce Materiały promocyjne dla JST.Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty koszty jakie będzie musiał ponieść na realizację zadania zgodnie z wymaganiami, decyzjami i wydanymi warunkami przez:- GDDKiA w Opolu - szczególnie w zakresie uzyskiwania decyzji na zajęcie pasa drogowego i związanymi z tym opłat, w zakresie uzyskania decyzji na umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogi należącej do GDDKiA, opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, zgłaszania odpowiedniemu rejonowi rozpoczęcia oraz zakończenia robót w obrębie skrzyżowania z DK88,- ZGKiM w Ujeździe – szczególnie w zakresie włączenia się do sieci,- Gmina Ujazd – szczególnie w zakresie uzyskania decyzji na zajęcie pasa drogowego i związanych z tym opłat, w zakresie uzyskania decyzji na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, - Zarząd Powiatu w Strzelcach Opolskich - szczególnie w zakresie uzyskiwania decyzji na zajęcie pasa drogowego i związanymi z tym opłat, w zakresie uzyskania decyzji na umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogi należącej do GDDKiA, opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, zgłaszania zarządcy drogi rozpoczęcia i zakończenia robót w obrębie drogi powiatowej,- Tauron Dystrybucja S.A. – szczególnie w zakresie realizacji robót na podstawie wydanych warunków technicznych oraz zawartego porozumienia na usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej, zgłaszania rozpoczęcia i zakończenia robót, sporządzenia dokumentacji powykonawczej, przeniesienia uprawnień z tytułu gwarancji na wykonane prace, na TD S.A., wykonawca bezwzględnie zobowiązany jest do przestrzegania wytycznych w sprawie odbiorów urządzeń elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej (zał. nr 2 do porozumienia).Zalecane jest zapoznanie się z planowaną inwestycją w terenie oraz sprawdzenie warunków w jakich prowadzone będą roboty. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji budowlanej, opisie przedmiotu zamówienia- zał nr 12 do SWZ i niniejszej SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: I. Wykonawca musi wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie:-co najmniej jedną robotę budowlaną, która swoim zakresem obejmowała co najmniej budowę, przebudowę lub remont drogi o nawierzchni bitumicznej o wartości min.2 000 000,00zł brutto-co najmniej jedną robotę budowlaną, która swoim zakresem obejmowała co najmniej budowę, przebudowę lub remont kanalizacji sanitarnej i wodociągowej o wartości min. 200 000,00zł brutto-co najmniej jedną robotę budowlaną, która swoim zakresem obejmowała co najmniej budowę, przebudowę lub remont oświetlenia ulicznego o wartości min. 250 000,00zł bruttoDopuszcza się możliwość wykazania w/w zakresów robót w jednym lub dwóch zadaniach pod warunkiem spełnienia powyższych wymagań łącznie.Do przeliczenia wszystkich wartości finansowych, a występujących w innych walutach niż PLN Wykonawca zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany w dniu ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu Biuletynie Zamówień Publicznych. Średnie kursy walut dostępne są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod następującym adresem: http://www.nbp.pl/.II. Wykonawca wskaże osobę do wykonania niniejszego zamówienia wraz z informacjami na temat jej wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności, która spełnia następujące warunki:• jedna osoba, która będzie pełniła funkcję Kierownika budowy, posiadająca uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj.: do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej• jedna osoba, która będzie pełniła funkcję Kierownika robót posiadająca uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj.: do kierowania robotami budowlanymi dla branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,• jedna osoba, która będzie pełniła funkcję Kierownika robót posiadająca uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj.: do kierowania robotami budowlanymi dla branży instalacyjnej w zakresie instalacyjnej sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji kierownika budowy i kierownika robót pod warunkiem posiadania stosownych uprawnień.Wskazane wyżej uprawnienia budowlane powinny być wydane na podstawie:- Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. poz. 831), lub- odpowiadające im ważne uprawnienia w zakresie odpowiadającym powyższym wymaganiom, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisówIlekroć powyżej mowa jest o uprawnieniach, to w przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskich oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności: z ustawą o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015r. (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 334 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (tj Dz. U. z 2023 roku, poz. 551).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2024-07-09

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach