Przetargi.pl
Zamek w Krapkowicach (Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach) – częściowa rewitalizacja ściany południowej

POWIAT KRAPKOWICKI ogłasza przetarg

 • Adres: 47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2024-06-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: POWIAT KRAPKOWICKI
  ul. Kilińskiego 1
  47-303 Krapkowice, woj. opolskie
  REGON: 531412533
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatkrapkowicki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zamek w Krapkowicach (Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach) – częściowa rewitalizacja ściany południowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. W zakresie planowanej inwestycji jest prowadzenie prac mających na celu przywrócenie wartości artystycznych oraz estetycznych elewacji południowej wraz z wymianą okien i odtworzeniem detali w budynku zamku przy ul. Zamkowej 5 w miejscowości Krapkowice, działka nr. ewid. gr. 2990 i 2992. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków województwa opolskiego pod nr 11/51 decyzją z dnia 11.08.1951 r. Ponadto planuje się wykonać prace polegające na wykonaniu izolacji ścian fundamentowych. Szczegółowy zakres prac obejmować będzie m.in.: 1) remont fasady południowej w zakresie tynków i malowania oraz odtworzenia detali takich jak gzymsy oraz boniowania, 2) remont stolarki okiennej fasady południowej polegający na wymianie elementów współczesnych oraz odtworzeniu detali, 3) remont przypór w zakresie tynków i malowania,4) izolacja pionowa na ścianach fundamentowych,5) demontaż istniejących zbędnych współczesnych elementów jak nieczynne przewody elektryczne, 6) remont, udrożnienie i wymiana żeliwnych przykanalików kanalizacji deszczowej.2. Szczegółowy zakres oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia, określają: 1) dokumentacja projektowa,2) przedmiary robót,3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,4) warunki konserwatorskie, o których mowa w Pozwoleniu nr 11/N/2024 z dnia 04.01.2024 r.- stanowiące załącznik nr 10 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 12 600,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy sześćset złotych 00/100),2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.3. Zgodnie z art. 97 ust. 7 pkt 1-4 uPzp wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu2) gwarancjach bankowych3) gwarancjach ubezpieczeniowych4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020, poz. 299)4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Krapkowicach nr: 04 8884 0004 2001 0000 0202 0132 z dopiskiem „Wadium - nr postępowania”Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu oferty nr rachunku bankowego na które ma nastąpić zwrot wadium.5. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu, Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie (przed upływem terminu składania ofert) znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego (decyduje data i godzina uznania rachunku Zamawiającego).6. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Powiat Krapkowicki7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 PZP), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona .8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 PZP
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniej niż 1 000 000,00 zł.(1)Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy, które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ. A w stosunku do Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona na podstawie złożonego na wezwanie Zamawiającego (zgodnie z rozdziałem XIV ust. 2 pkt 2c) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.(2)Dokumentem potwierdzającym posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia OC jest taki dokument, z którego treści będzie wynikało w sposób jasny, że Wykonawca opłacił stosowną składkę/ratę albo, że pomimo nieopłacenia składki, Wykonawca jest objęty ubezpieczeniem w terminie składania ofert.2) zdolności technicznej lub zawodowej:Warunek 1:Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 1 robotę budowlaną spełniającą poniższe wymogi:- Robota budowlana, polegająca na przebudowie lub remoncie lub pracach zabezpieczających i konserwatorskich prowadzonych na obiekcie zabytkowym nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami o wartości nie mniejszej niż 900.000,00 zł brutto.Uwaga:• Podany okres 5 lat, liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert• W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie – na podstawie kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w „Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego” na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych;Warunek 2:Wykonawca do realizacji przedmiotowego zamówienia winien dysponować następującymi osobami:a) Kierownikiem budowy:- posiadającym uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej od minimum 5 lat (60 miesięcy) licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych,- posiadającym umiejętność posługiwania się biegle językiem polskim w mowie i piśmie,- posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robotami, przy realizacji co najmniej jednej inwestycji polegającej na przebudowie lub remoncie lub pracach zabezpieczających i konserwatorskich prowadzonych na obiekcie zabytkowym nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami o wartości nie mniejszej niż 900.000,00 zł brutto,- który posiada uprawnienia zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. robotami budowlanymi kieruje albo nadzór inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury).b) Kierownikiem prac konserwatorskich i restauratorskich:- posiadającym uprawnienia do kierowania pracami przy zabytkach rejestrowych spełniającym wymagania, o których mowa w art. 37a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,- posiadającym umiejętność posługiwania się biegle językiem polskim w mowie i piśmiec) Archeologiem:- posiadającym odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia badań archeologicznych i nadzorów archeologicznych, oraz posiadającego uprawnienia zgodnie z art. 37e ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w przypadku prowadzenia badań archeologicznych tylko przez tą osobę,- posiadającym umiejętność posługiwania się biegle językiem polskim w mowie i piśmiePowyższe wynika z pozwolenia Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 11/N/2024 z dnia 04.01.2024 r. na przeprowadzenie robót budowlanych oraz prac konserwatorskich przy elewacji zachodniej (frontowej) zamku w Krapkowicach zlokalizowanego przy ul. Zamkowej 5 na działce nr o nr ewidencyjnym 2990 i 2992, wpisanego do rejestru zabytków województwa opolskiego pod nr 11/51 decyzją z dnia 11.08.1951 r.(1)Zamawiający uzna warunek 1 i 2 za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy, które stanowi wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ. A w stosunku do Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona na podstawie złożonego na wezwanie Zamawiającego (zgodnie z rozdziałem XIV ust. 2 pkt 2d) i 2e) wykazu robót budowlanych wraz z dowodami, że roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone oraz na podstawie złożonego wykazu osób. W złożonym przez wykonawcę wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia należy w szczególności podać: zakres uprawnień tych osób, numer uprawnień, datę ich wydania, nazwę organu, który je wydał, zakres wykonywanych czynności, oraz informację o podstawie dysponowania osobami.(2)Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 poz. 682 z późn. zm.). Dopuszcza się ważne, odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz.U. 2023 poz. 334) o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2024-07-11

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach