Przetargi.pl
Modernizacja i budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Cisek

Gmina Cisek ogłasza przetarg

 • Adres: 47-253 Cisek, Planetorza 52
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774871172 , fax. 774871140
 • Data zamieszczenia: 2024-06-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Cisek
  Planetorza 52
  47-253 Cisek, woj. opolskie
  tel. 774871172, fax. 774871140
  REGON: 531412958
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cisek.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja i budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Cisek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotowe zadanie obejmuje wykonanie zadania inwestycyjnego pt.: Modernizacja i budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Cisek polegającego na przebudowie: 1) drogi gminnej ul. Polna w miejscowości Podlesie; 2) drogi gminnej ul. Krótka w miejscowości Przewóz; 3) drogi gminnej ul. Dąbrowa w miejscowości Miejsce Odrzańskie; 4) drogi gminnej ul. Słowackiego w miejscowości Roszowicki Las; 5) drogi gminnej ul. Wiejska w miejscowości Nieznaszyn; 6) drogi gminnej ul. Górna w miejscowości Łany; 7) drogi gminnej ul. Ogrodnicza w miejscowości Kobylice; 8) drogi gminnej ul. Zakole i ul. Kosmonautów w miejscowości Cisek; 9) drogi gminnej ul. Wiejska w miejscowości Błażejowice; 2) Niniejsze zamówienie należy zrealizować w oparciu o Programy Funkcjonalno-Użytkowe dla poszczególnych dróg, stanowiące załączniki nr 10-18 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zdolność techniczna lub zawodowa: 1) Wykonawca musi wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej trzy roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie bądź modernizacji dróg o wartości 300 000,00 zł każda (słownie: Trzysta tysięcy złotych 00/100). Do przeliczenia wszystkich wartości finansowych, a występujących w innych walutach niż PLN Wykonawca zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany w dniu ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego. 2) Wykonawca wskaże osoby do wykonania niniejszego zamówienia, spełniające następujące warunki: - do opracowania dokumentacji projektowej: a) osobę do pełnienia funkcji projektanta posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie tj. do projektowania w specjalności inżynierii drogowej, - do realizacji robót budowlanych: a) Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj.: kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia ww. funkcji spośród wskazanych powyżej osób, pod warunkiem posiadania przez te osoby wymaganych uprawnień budowlanych. Wskazane wyżej uprawnienia budowlane powinny być wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia w zakresie odpowiadającym powyższym wymaganiom, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Ilekroć powyżej mowa jest o uprawnieniach, to w przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskich oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności: z ustawą o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015r. (Dz. U. z 2023r., poz. 334) oraz Ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 551).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2024-07-09

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach