Przetargi.pl
Przebudowa budynku nr 2 w Wojewódzkiej Bazie Sprzętu Obrony Cywilnej w Luboszycach, etap II.

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-082 Opole, ul. Piastowska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 45 24 327
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
  ul. Piastowska 14
  45-082 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 45 24 327
  REGON: 51432500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/uw-opolski/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa budynku nr 2 w Wojewódzkiej Bazie Sprzętu Obrony Cywilnej w Luboszycach, etap II.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje wykonanie; 1. robót elektrycznych; a) instalacja oświetlenia podstawowego; b) instalacja oświetlenia awaryjnego; c) instalacja zasilania gniazd wtykowych; d) główny wyłącznik prądu; e) tablica elektryczna główna; f) instalacja okablowania teleinformatycznego. 2. robót sanitarnych; a) demontaż istniejących przyborów i instalacji wody zimnej b) wykonanie nowej instalacji wody zimnej i ciepłej w przebudowywanym budynku z włączeniem do istniejącego przyłącza wody c) wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków do istniejącej studzienki kanalizacyjnej 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa (Załącznik nr 2 do SIWZ) wykonana przez Przedsiębiorstwo Projektowania Sp. z o.o. BIPROMAG -1, z siedzibą ul. Toczecka 99, 44-100 Gliwice, obejmująca: 1) projekt wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowę Starosty Opolskiego nr 843/2019 z dnia 23.08.2019 r. 2) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, 3) przedmiar robót; stanowiący jedynie element pomocniczy, a nie podstawowy, podczas realizacji zadania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45311200-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawców uczestniczących w postępowaniu wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu: płatne przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu w NBP O/Okręgowy Opole Nr rachunku bankowego: 55 1010 1401 0023 1013 9120 0000 z dopiskiem: „Wadium: Przebudowa budynku nr 2 w Wojewódzkiej Bazie Sprzętu Obrony Cywilnej w Luboszycach, etap II.” 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.). 3. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężnej Wykonawca przed upływem terminu składania ofert składa oryginał dokumentu wadium: 1) wraz z ofertą, w jednej kopercie lub 2) w odrębnej kopercie, złożonej w miejscu wskazanym, opisanej następującą treścią: „Wadium do oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa budynku nr 2 w Wojewódzkiej Bazie Sprzętu Obrony Cywilnej w Luboszycach, etap II”. 4. Nie wniesienie wadium lub jego wniesienie po terminie składania ofert oraz w sposób nieprawidłowy skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 PZP. 5. Za dzień wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu środków finansowych (wadium) na rachunek Zamawiającego, a nie datę obciążenia rachunku Wykonawcy (wpłaty). Wadium wnoszone w pieniądzu uważa się za wniesione w terminie, jeżeli zostanie uznany rachunek Zamawiającego przed terminem składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ). 2) Zobowiązanie do dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy) - wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. 3) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy (w przypadku podpisywania niniejszej oferty przez osobę upoważnioną przez Wykonawcę).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach