Przetargi.pl
Budowa zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu przy ul. Piastowskiej 14 i 15, etap VI, cześć 2 - wykonanie zasilania hydroforu oraz montaż drzwi p-poż.

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-082 Opole, ul. Piastowska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 45 24 327
 • Data zamieszczenia: 2018-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
  ul. Piastowska 14
  45-082 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 45 24 327
  REGON: 51432500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opole.uw.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu przy ul. Piastowskiej 14 i 15, etap VI, cześć 2 - wykonanie zasilania hydroforu oraz montaż drzwi p-poż.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu przy ul. Piastowskiej 14 i 15, etap VI, część 2 - wykonanie zasilania hydroforu oraz montaż drzwi p-poż. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie: Lp. Miejsce Zakres robót 1. Kondygnacja piwnic - wydzielone pomieszczenie techniczne Zasilanie hydroforu - zgodnie z dokumentacją projektową – zał. nr 2 do SIWZ Zakres prac należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w projekcie budowlano-wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót. 2. Kondygnacja piwnic. Obudowa głównego wyłącznika prądu (rozdzielni elektrycznej) systemowymi ściankami gipsowo-kartonowymi EI-90 oraz montaż drzwi przeciwpożarowych EI-120. Drzwi stalowe pełne EI-120, otwierane na zewnątrz, wykonywane na wymiar z ościeżnicą kątową o wymiarach zewnętrznych 900x1950 3. Parter – klatka schodowa K4 (zejście do piwnic) Wymiana drzwi na przeciwpożarowe EI-60. Drzwi drewniane pełne (okleina dębowa) EI-60, wykonywane na wymiar, otwierane na zewnątrz, z ościeżnicą, o wymiarach 900x2030, wyposażone w klamkę na długim szyldzie, wkładkę patentową oraz samozamykacz drzwiowy. 4. Kondygnacja piwnic, klatka schodowa K1 (pomieszczenie techniczne pod schodami) Wymiana drzwi na przeciwpożarowe EI-60. Drzwi stalowe pełne (wykonane z blachy ocynkowanej o gr. 0,75 mm) z ościeżnicą kątową, wyposażone w zamek oraz 2 szt. zawiasów w tym jeden sprężynowy spełniający rolę samozamykacza z regulacja wysokości. Kolor drzwi RAL 7035. 5. Piętro I – drzwi do Sal E.Osmańczyka i L.Kaczyńskiego. Montaż przeciwpożarowych uszczelek w drzwiach zabytkowych dwuskrzydłowych – 6 skrzydeł o wymiarach 90x225. Wykonanie kanałów montażowych w skrzydłach drzwiowych o szerokości 20 mm i głębokości 2 mm oraz montaż uszczelek samopęczniejących o łącznej długości ok. 3800 cm. Uwaga: wszelkie wymiary należy zweryfikować podczas wizji lokalnej w miejscach wykonywania robót. Przedmiotowe roboty to kolejny etap zadania realizowanego w ramach przebudowy budynku OUW w Opolu w celu dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa wykonana przez Autorską Pracownię arch. Macieja Małachowicza z Wrocławia, z siedzibą przy ul. Parafialnej 16, 52-233 Wrocław.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45311200-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie oprócz „Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1b pkt 1) ustawy”, na podstawie, którego przeprowadzi ocenę spełnienia warunku (Załącznik nr 4 do SIWZ);
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - pełnomocnictwo, Załącznik nr 5 do SIWZ: Wzór zobowiązania do dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, Załącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach