Przetargi.pl
Wymiana wewnętrznego oświetlenia na energoszczędne oswietlenie LED w budynkach Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

Gmina Krapkowice ogłasza przetarg

 • Adres: 47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 466 800 , fax. 774 466 888
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Krapkowice
  ul. 3 Maja 17
  47-303 Krapkowice, woj. opolskie
  tel. 774 466 800, fax. 774 466 888
  REGON: 53141309900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.krapkowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana wewnętrznego oświetlenia na energoszczędne oswietlenie LED w budynkach Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest montaż i wykonanie wymiany 210 opraw oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne oświetlenie LED w budynkach Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, w ramach projektu Modernizacja wewnętrznego oświetlenia w biurach zwiększeniem komfortu pracy dla pracowników.wskazanych w zestawieniu, rozmieszczenia pomieszczeń i opraw oświetleniowych podlegających wymianie, który stanowi załącznik nr 9 do SIWZ, na energooszczędne oprawy LED, a w szczególności: a) dostawę i montaż opraw oświetleniowych LED o parametrach zgodnych z szczegółowymi wymaganiami technicznymi dotyczącymi opraw oświetleniowych. b) roboty instalacyjne związane z podłączeniem opraw oświetleniowych LED c) sprawdzenie zabezpieczeń elektrycznych i montaż nowych, gdy jest to wymagane przez obowiązujące w tym zakresie przepisy i normy, d) kontrolę działania instalacji oświetleniowej, e) końcowe pomiary natężenia i równomierności oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach zgodnie z Polską Normą wraz z zestawieniem i analizą uzyskanych wyników - wg załącznika pomiar natężenia oświetlenia , który stanowi załącznik nr 10 do SIWZ f) wykonanie pomiarów skuteczności zerowania, g) dostarczenie deklaracji zgodności, atestów, certyfikatów innych dokumentów, potwierdzających dopuszczenie zastosowanych opraw oświetleniowych LED i urządzeń do stosowania w budownictwie, h) inne prace i roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym między innymi: oznakowanie oraz zabezpieczenie terenu budowy na czas robót, wykonanie robót naprawczych infrastruktury technicznej, której stan techniczny na skutek realizacji robót uległ pogorszeniu, w tym robót odtworzeniowych, i) utylizacja zdemontowanych opraw, Parametry techniczne wymagane dla opraw oświetleniowych przewidzianych do wymiany: Oprawa oświetleniowa( 141 szt.) na źródła LED, IP20, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez zespół optyczny =4400lm, pobór mocy 35W, klasa energetyczna A++, montaż nastropowy, obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, grubość profilu stalowego 8mm, układ optyczny: soczewkowy system optyczny, wydajność oprawy 125lm/W, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, MTBF: 80000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, układ zasilający: inteligentny zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV umożliwiający zmianę strumienia światła; oprawa wyposażona w zintegrowany sensor, dostosowujący strumień świetlny oprawy w zależności od ilości światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie żywotności oprawy do 40% a także wykrywający ruch poprzez pomiar światła; sterowanie oprawą oparte na klasycznych łącznikach oświetlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych urządzeń sterujących takich jak panel, zasilacz, router itp., żywotność: 60000h (L80B20), zgodność z normami EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 60598-2-22; EN62471 Oprawa oświetleniowa ( 69 szt.) na źródła LED, IP20, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez zespół optyczny =5300lm, pobór mocy 41W, klasa energetyczna A++, montaż nastropowy, obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 9003, grubość profilu stalowego 8mm, układ optyczny: soczewkowy system optyczny, wydajność oprawy 130lm/W, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, MTBF: 80000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, układ zasilający: inteligentny zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV umożliwiający zmianę strumienia światła; oprawa wyposażona w zintegrowany sensor, dostosowujący strumień świetlny oprawy w zależności od ilości światła naturalnego, powodujący wzrost dodatkowej oszczędności energii do 30% oraz zwiększenie żywotności oprawy do 40% a także wykrywający ruch poprzez pomiar światła; sterowanie oprawą oparte na klasycznych łącznikach oświetlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych urządzeń sterujących takich jak panel, zasilacz, router itp., żywotność: 60000h (L80B20), zgodność z normami EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 60598-2-22; EN62471
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45311200-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz oferty wg. załącznika nr 1 do SIWZ, Pełnomocnictwo jeżeli dotyczy, Zobowiązanie innego podmiotu jeżeli dotyczy, harmonogram rzeczowo-finansowy wg. załącznika nr 12 do SIWZ, Karty katalogowe wraz z danymi fotometrycznymi proponowanych opraw LED.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach