Przetargi.pl
Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z kotłownią gazową w: Żłobku Miejskim oraz Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Głuchołazach

Gmina Głuchołazy ogłasza przetarg

 • Adres: 48-340 Głuchołazy, Rynek
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 092 100 , fax. 774 092 101
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Głuchołazy
  Rynek 15
  48-340 Głuchołazy, woj. opolskie
  tel. 774 092 100, fax. 774 092 101
  REGON: 53141279200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.glucholazy.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z kotłownią gazową w: Żłobku Miejskim oraz Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Głuchołazach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I: Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z kotłownią gazową w Żłobku Miejskim w Głuchołazach Przedmiotem zamówienia jest budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z kotłownią gazową w Żłobku Miejskim w Głuchołazach przy ul. Jana Pawła II 22-24 na dz. nr 1261/3 w ramach zadania pn.: „Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z kotłownią gazową w Żłobku Miejskim oraz Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Głuchołazach”. Część II: Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z kotłownią gazową w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Głuchołazach Przedmiotem zamówienia jest budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z kotłownią gazową w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Głuchołazach przy ul. Kraszewskiego 30 na dz. nr 413 w ramach zadania pn.: „Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z kotłownią gazową w Żłobku Miejskim oraz Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Głuchołazach”. Przedmiot zamówienia opisany jest szczegółowo w Części IV niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Szczegółowy zakres prac znajduje się w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót i specyfikacji wykonania i odbioru robót, które to dokumenty składają się na załącznik nr 8 do SIWZ - Dokumentacja przetargowa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 75000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wraz z ofertą , sporządzoną na podstawie Formularza oferty Wykonawca składa: 1.Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zgodne z treścią Załączników nr 1 i 2 do SIWZ; 2. Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 11.4. SIWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; 3. Pełnomocnictwo osoby/osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, o ile wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (pkt. 16.5. SIWZ). Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną