Przetargi.pl
Modernizacja instalacji elektrycznej w Publicznym Przedszkolu w Prószkowie

Gmina Prószków ogłasza przetarg

 • Adres: 46-060 Prószków, Opolska 17
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Prószków
  Opolska 17
  46-060 Prószków, woj. opolskie
  REGON: 531413248
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.proszkow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja instalacji elektrycznej w Publicznym Przedszkolu w Prószkowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu Publicznym w Prószkowie obejmująca:a) modernizację oświetlenia wewnątrz obiektowego w zakresie wymiany opraw świetlówkowych, na oprawy LED-owe wg projektu branżowego, b) wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45311200-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 1000,00 PLN.Wadium musi być utrzymane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o którychmowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.2. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:– pieniądzu,– gwarancjach bankowych,– gwarancjach ubezpieczeniowych,– poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. outworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 – tekst jednolity).3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego w Bank Spółdzielczy Gogolin O/Prószków nr 63 8883 1031 2004 0000 1023 0001,Oferta jest zabezpieczona wadium, jeżeli wpłacona przelewem kwota w chwili składania ofert znajduje się na powyższymkoncie.Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, wpostaci elektronicznej.4. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej zokoliczności, z zastrzeżeniem punktu 16.10 SWZ:.1) upływu terminu związania ofertą;2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie naczynności unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.5. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;2) którego oferta została odrzucona;3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albonie upłynął termin do jego wniesienia.6. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa powyżej powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wrazz utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp.7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, naktórym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej zaprzelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.8. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowioświadczenia o zwolnieniu wadium.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lubporęczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczynleżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowychpotwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa wart. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jakonajkorzystniejszej;2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,którego oferta została wybrana.10. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymałwadium w wymaganym terminie.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-07

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach