Przetargi.pl
Wykonanie jednego odwiertu wierconego dla potrzeb ujęcia wód podziemnych dla wodociągu wiejskiego w m. Dziedzice

GMINA STRZELECZKI ogłasza przetarg

 • Adres: 47-364 Strzeleczki, Rynek 4
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA STRZELECZKI
  Rynek 4
  47-364 Strzeleczki, woj. opolskie
  REGON: 531413107
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.strzeleczki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie jednego odwiertu wierconego dla potrzeb ujęcia wód podziemnych dla wodociągu wiejskiego w m. Dziedzice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie jednego otworu wierconego (podstawowego) do poboru wód podziemnych dla potrzeb ujęcia wód podziemnych dla wodociągu wiejskiego w miejscowości Dziedzice. Głównym celem jest sprawdzenie poziomu wodonośnego, wydajności oraz jakości wody. Projektowanie ujęcie będzie zaopatrywać okoliczne miejscowości w wodę do picia i na potrzeby bytowe. Obszar robót położony jest w granicach działki ewidencyjnej nr 37/3 obręb 0002 Dziedzice, gm. Strzeleczki, powiat krapkowicki. Na terenie projektowanego ujęcia nie były prowadzone wcześniej badania geologiczne. W projekcie założono możliwość wykonania odwiertu w dwóch wariantach: I wariant - płytkie studnie ok. 37 m ppt (czwartorzęd) – ujęte w dokumentacji technicznej nieuwzględnienie do realizacji;II wariant – głębokie studnie ok. 90 m ppt (trzeciorzęd), zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia wg wariantu II.Zapotrzebowanie na wodę wynosi 50 m3/h. Lokalizacja planowanego otworu została zaznaczona na mapie w projekcie geologicznym. Szczegółowa lokalizacja otworu może się zmienić w obrębie działki 37/3 w porozumieniu Wykonawcy z Zamawiającym.Wykonanie odwiertu należy wykonać w następujący sposób:1. Wiercenie trzema kolumnami rur osłonowych:- do głębokości 15,0 m ppt w stalowej rurze osłonowej Ø 20”, usuniętej z otworu po zafiltrowaniu,- do głębokości 37,0 m ppt w stalowej rurze osłonowej Ø 18”, pozostawionej w otworze po zafiltrowaniu,- do głębokości 90,0 m ppt w stalowej rurze osłonowej Ø 16”, usuniętej z otworu po zafiltrowaniu.2. Obrotowo na sucho, świder rurowy i łyżka wiertnicza do rur Ø 16”, Ø 18”, Ø 20”,3. Przewiduje się zamykanie czwartorzędowego poziomu wodonośnego poprzez pozostawienie w otworze osłonowych rur stalowych Ø 18” do głębokości 37,0 m ppt. Wokół filtra należy wykonać obsypkę żwirową, dobranej do szczeliny filtra. Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym dobierze odpowiednią szczelinę filtra wg. ustalenia granulacji warstwy wodonośnej poprzez analizę sitową. Nie przewiduje się likwidacji otworu. Otwór będzie przeznaczony do eksploatacji. Pobieranie próbekW trakcie wiercenia próbki należy pobierać do skrzynki drewnianej z każdej zmiany litologicznej oraz nie rzadziej niż co 2,0 m. Z warstwy wodonośnej należy pobrać dwie próby do badań uziarnienia gruntu, w celu doboru szczeliny filtra studziennego.Obserwacje poziomów i pomiarów przepływu wodyPo nawierceniu do poziomu zwierciadła wody podziemnej należy przerwać wiercenie i poczekać do ustabilizowania się zwierciadła wody. Należy dokonywać pomiaru zwierciadła wody nawierconego i ustabilizowanego za pomocą świstawki studziennej. W trakcie prowadzonego pompowania należy prowadzić następujące pomiary i oznaczenia:Poziomu zwierciadła wody w odwiercie za pomocą świstawki studziennej w stosunku do stałego punktu. Na początku każdej depresji przez okres 2 godzin, co 15 minut, następnie co 1 godzinę. Po zakończeniu pompowania należy prowadzić pomiary zwierciadła wody aż do jego stabilizacji na pierwotnym poziomie z częstotliwością, co 15 minut w początkowej fazie i dalej, co 1 godzinę aż do uzyskania stabilizacji;Wydajności odwiertu za pomocą odczytów wodomierzy prostych Ø 80 mm z częstotliwością co 1 godzinę.Należy wykonać próbne pompowanie oczyszczające po zabudowaniu filtra studziennego przez ok. 24 godzin, aż do całkowitego oczyszczenia wody. Dodatkowo należy wykonać pompowanie pomiarowe pojedyncze otworu, pompą głębinową zabudowaną w otworze i umożliwiającą pobór wody z wydajnością 50m3/h. Pompowanie zostanie przeprowadzone w układzie 3 x 24 h – nie krócej niż do ustabilizowania zwierciadła wody.Energię elektryczną należy zapewnić we własnym zakresie. Wody odpompowywane z odwiertu należy odprowadzać na grunty leśne bądź rolne po uzgodnieniu z Inwestorem oraz właścicielami gruntów. Rurociąg tłoczny z odwiertu należy wyposażyć w zasuwę odcinającą, umożliwiającą dławienie pompy głębinowej, kurek czerpany do poboru wody oraz zawór zwrotny. Pompowanie należy wykonać przy 3 stopniach depresji po 24 godziny na jeden stopień, o następujących wydajnościach na poszczególnych depresjach:I depresja – Q = 15,0 m3,II depresja – Q = 30,0 m3,III depresja – Q = 60,0 m3.W trakcie pompowania należy prowadzić dziennik pompowania zgodnie ze wzorem załączonym do projektu geologicznego.Po zakończeniu wierceń Wykonawca dokona pomiarów GPS wysokościowych oraz geodezyjnych.Zakres badań laboratoryjnychPod koniec pompowania pomiarowego należy pobrać próbę wody dla potrzeb laboratoryjnych oraz przekazać do analizy, w celu ustalenia jej zdatności do spożycia wg wartości normowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294). W szczególności parametry A i B + mangan.Wyłoniony Wykonawca uzyska własnymi staraniami wszelkie zgody oraz pozwolenia wymagane obecnym prawem.Przedmiot zamówienia opisany został szczegółowo w projekcie robót geologicznych oraz został przedstawiony na mapie z projektu robót geologicznych stanowiącej załącznik nr 10 do SWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach