Przetargi.pl
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby klas I - III (Tryb: zaprojektuj i wybuduj)

GMINA STRZELECZKI ogłasza przetarg

 • Adres: 47-364 Strzeleczki, Rynek 4
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA STRZELECZKI
  Rynek 4
  47-364 Strzeleczki, woj. opolskie
  REGON: 531413107
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby klas I - III (Tryb: zaprojektuj i wybuduj)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem projektu jest kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach przy ul. Sienkiewicza 37, wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby klas I – III.Część 1 - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach- docieplenie ścian zewnętrznych,- docieplenie cokołów oraz ścian fundamentowych poniżej gruntu,- docieplenie ścian zewnętrznych wraz z zabudową „zielonej ściany”,- docieplenie stropodachów,- wymianę stolarki okiennej,- wymianę stolarki drzwiowej,- przeniesienie kotłowni z piwnicy na poziom parteru budynku,- wykonanie schodów zewnętrznych do kotłowni i piwnicy wraz z zadaszeniem z uwagi na konieczność przeniesienia kotłowni z piwnicy na poziom parteru budynku,- modernizacje układu wytwarzania, przesyłu oraz regulacji systemu CO,- modernizacje układu wytwarzania, przesyłu oraz regulacji systemu c.w.u.,- przebudowa pomieszczeń WC na parterze budynku z uwagi na brak c.w.u,- przebudowa pomieszczeń z natryskami, z uwagi na to iż obecne pomieszczenie jest słabo ogrzewane a instalacja c.w.u. jest niewystarczająca,- modernizacje oświetlenia,- budowa zbiornika na gaz płynnyProjektanci mają na celu utworzenie właściwych rozwiązań projektowych i wykonawczych oraz dostosowanie standardów technicznych, użytkowych i funkcjonalnych przebudowywanego obiektu do polepszenia jakości jego użytkowania.Minimalne wymagania dotyczące dokumentacji dla każdej z części:a) Projekt budowlany – 5 egzemplarzy papierowych oraz wersja elektroniczna ;b) Projekt wykonawczy – 3 egzemplarze papierowe oraz wersja elektroniczna;c) Kosztorysy inwestorskie szczegółowe całości zadania z rozdzieleniem na poszczególne branże, z zestawieniem materiałów (opracowane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Monistra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2021 poz. 2458) – 2 egzemplarze papierowe oraz wersja elektroniczna;d) Przedmiary robót z rozdziałem na poszczególne branże, opracowany w oparciu o rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 poz. 2454) – 2 egzemplarze papierowe oraz wersja elektroniczna;e) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 2 egzemplarze papierowe oraz wersja elektroniczna.Przedmiotem projektu jest kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach przy ul. Sienkiewicza 37, wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby klas I – III.Część 2 - adaptacja pomieszczeń na potrzeby klas I-IIIPrzebudowa pomieszczeń wg. projektu koncepcyjnego m.in.:- przebudowa skrzydła południowego które zostanie przeznaczone dla klas I-III, wydzielenie pomieszczenia szatni, świetlicy oraz oddzielenie akustycznie skrzydła od reszty budynku poprzez zastosowanie ścianki przeszklonej z drzwiami ewakuacyjnymi zgodnie z projektem koncepcyjnym,- wykonanie zaplecza dla pracowni chemicznej z uwagi na konieczność przeniesienia sali ze skrzydła południowego do północnego,- wydzielenie pożarowe piwnicy budynku głównego, adaptacja piwnicy na pomieszczenia szatni (w miejscu istniejącej kotłowni) oraz pomieszczenia socjalnego dla sprzątaczek,- przebudowa szatni przy Sali Gimnastycznej w celu możliwości ich naturalnego doświetlenia oraz w celu powiększenia zaplecza dla potrzeb sali gimnastycznej,- przeniesienie pomieszczenia gospodarczego dla sprzątaczek,- wydzielenie pożarowe piwnicy w segmencie sali gimnastycznej,- wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego na klatce schodowej oraz w korytarzach w segmencie sali gimnastycznej o natężeniu 5 lx,- wykonanie dodatkowych hydrantów wewnętrznych,- przebudowa pomieszczeń WC w piwnicy i na piętrze budynku,- wyburzenie podjazdu dla niepełnosprawnych oraz podniesienie poziomu terenu przed wejściem do budynku ( w miejscu łącznika szkoły z salą gimnastyczną), wykonanie nowego podjazdu przy tylnym wejściu do sali gimnastycznej,- wykonanie nowych otworów okiennych i drzwiowych oraz wstawienie nowych okien,- oddzielenie akustyczne klatki schodowej i innych pomieszczeń od istniejącej antresoli połączonej z salą gimnastyczną.Projektanci mają na celu utworzenie właściwych rozwiązań projektowych i wykonawczych oraz dostosowanie standardów technicznych, użytkowych i funkcjonalnych przebudowywanego obiektu do polepszenia jakości jego użytkowania.Minimalne wymagania dotyczące dokumentacji dla każdej z części:a) Projekt budowlany – 5 egzemplarzy papierowych oraz wersja elektroniczna ;b) Projekt wykonawczy – 3 egzemplarze papierowe oraz wersja elektroniczna;c) Kosztorysy inwestorskie szczegółowe całości zadania z rozdzieleniem na poszczególne branże, z zestawieniem materiałów (opracowane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Monistra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2021 poz. 2458) – 2 egzemplarze papierowe oraz wersja elektroniczna;d) Przedmiary robót z rozdziałem na poszczególne branże, opracowany w oparciu o rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 poz. 2454) – 2 egzemplarze papierowe oraz wersja elektroniczna;e) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 2 egzemplarze papierowe oraz wersja elektroniczna.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach