Przetargi.pl
PIW.PZ.26.1.2022 - Zakup chłodni kontenerowych do przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Oleśnie.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Oleśnie ogłasza przetarg

 • Adres: 46-300 Olesno, Kossaka 5
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Oleśnie
  Kossaka 5
  46-300 Olesno, woj. opolskie
  REGON: 151405895
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.piwolesno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PIW.PZ.26.1.2022 - Zakup chłodni kontenerowych do przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Oleśnie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup chłodni kontenerowych do przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików – 8 szt. – dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Oleśnie.2. Opis przedmiotu zamówienia został ujęty w załączniku nr 1A do SWZ, zwany dalej opisem przedmiotu zamówienia/umowy.3. Wykonawca na przedmiot zamówienia udziela: dwudziestu czterech [ 24 ] miesięcy gwarancji. 4. Okres gwarancji wskazany w pkt. 3 jest okresem minimalnym. Wykonawca w ofercie może uwzględnić dłuższy okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, jednak nie dłuższy niż trzydzieści sześć [ 36 ] miesięcy; pkt. 19.10-19.14 SWZ stosuje się.5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do trzydziestu [ 30 ] dni roboczych od dnia zawarcia umowy.6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia wskazany w pkt. 4.1. SWZ jest terminem maksymalnym na wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca w ofercie może uwzględnić krótszy termin wykonania przedmiotu zamówienia, jednak nie krótszy niż: do dwadzieścia [ 20 ] dni roboczych; pkt. 19.6-19.9 SWZ stosuje się.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42513000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-29

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną