Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie chodników i ścieżek rowerowych gminnych oraz przystanków autobusowych na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle w sezonie zimowym 2022 - 2023.

Gmina Kędzierzyn-Koźle - Urząd Miasta ogłasza przetarg

 • Adres: 47-220 Kędzierzyn-Koźle, Piramowicza 32
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kędzierzyn-Koźle - Urząd Miasta
  Piramowicza 32
  47-220 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie
  REGON: 531412912
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.kedzierzynkozle.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie chodników i ścieżek rowerowych gminnych oraz przystanków autobusowych na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle w sezonie zimowym 2022 - 2023.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Nazwa zamówienia: Zimowe utrzymanie chodników i ścieżek rowerowych gminnych oraz przystanków autobusowych na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle w sezonie zimowym 2022 - 2023.Wspólny słownik zamówień (CPV): 90620000-9- Usługi odśnieżania90630000-2- Usługi usuwania oblodzeń1. Zakres zamówienia obejmuje: usługi zimowego odśnieżania na chodnikach, ścieżkach rowerowych i przystankach autobusowych, określonych w następujących załącznikach:Załącznik A – wykaz chodników objętych zimowym utrzymaniem.Załącznik B – wykaz ścieżek rowerowych objętych zimowym utrzymaniem.Załącznik C– wykaz przystanków autobusowych objętych zimowym utrzymaniem.Załącznik D - lokalizacja chodników, objętych zimowym utrzymaniem /mapy/.2. Zasady zimowego utrzymania chodników, ścieżek rowerowych i przystanków autobusowych:2.1 Śliskość na chodnikach i ścieżkach rowerowych należy usunąć niezwłocznie po jej wystąpieniu poprzez:a) odśnieżanie chodników i ścieżek rowerowych (czas przystąpienia: natychmiast po ustaniu opadów śniegu, a w przypadku opadów ciągłych, w ciągu 4 godzin od chwili ich wystąpienia),b) usuwanie luźnego śniegu i błota pośniegowego do nawierzchni chodnika i ścieżki rowerowej,c) posypywanie środkiem chemicznym (solą) lub piaskiem.2.2 Odgarnianie muld – na przejściach dla pieszych, oznakowanych znakiem D-6 oraz w obrębie skrzyżowań – powstałych w wyniku prowadzenia prac zimowych na chodnikach, ścieżkach rowerowych czy przystankach autobusowych, natychmiast po ich stwierdzeniu.2.3 Zwalczanie śliskości na chodnikach stanowiących wydzieloną część drogi gminnej służącą do ruchu pieszego powinno odbywać się na szerokości min. 1,5 m. 2.4 Zwalczanie śliskości na przystankach autobusowych powinno odbywać się na całej szerokości chodnika na długości zatoki przystankowej lub w przypadku braku zatoki przystankowej na całej szerokości chodnika na obszarze wzdłuż krawędzi jezdni do 6 m po każdej stronie wiaty przystankowej a w przypadku braku zatoki parkingowej i wiaty przystankowej na całej szerokości chodnika na obszarze do 6 m po każdej stronie znaku D-15 wzdłuż osi jezdni. 2.5 Zapewnienie gotowości do zimowego utrzymania w okresie niewystępowania opadów i gołoledzi /całodobowe dyżury/. 2.6 Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany wykazu i długości chodników, wyodrębnionych ścieżek rowerowych oraz przystanków autobusowych objętych zimowym utrzymaniem, podanych w załącznikach do umowy. Zmiany te nie wymagają zmiany Umowy.Wszelkie koszty wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, projektowanych postanowień umowy ponosi Wykonawca.3. Prawo opcji. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zakresu zamówienia do max 40% wartości zakresu podstawowego na poniższych zasadach.3.1 Opcja może zostać wykorzystana w przypadku zwiększenia ścieżek rowerowych, chodników, przystanków lub w przypadku przekroczenia wskazanej w ofercie przewidywanej ilości dni prowadzenia akcji zimowego utrzymania.3.2 Wykorzystanie wskazanej opcji nastąpić może w terminie obowiązywania umowy, a zamówienie objęte opcją będzie rozliczane w oparciu o ceny jednostkowe podane w ofercie. 3.3 Wykonanie prawa opcji nastąpi poprzez pisemne oświadczenie Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji. 3.4 W przypadku skorzystania z prawa opcji, Wykonawca zobowiązany jest do jego wykonania na warunkach określonych w umowie dla zamówienia podstawowego. 3.5 Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w całości lub części. W przypadku skorzystania z prawa opcji w części, Zamawiający może realizować prawo opcji wielokrotnie, do wyczerpania kwoty.3.6 Prawo opcji nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego wykorzystania, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zakresu zamówienia.4. Na przedmiot zamówienia składa się ponadto:4.1 Zapewnienie gotowości do zimowego utrzymania chodników, ścieżek rowerowych oraz przystanków autobusowych (Sezonowy ryczałt za gotowość). Zamawiający przez „sezonowy ryczałt za gotowość” rozumie gotowość sprzętu do zimowego utrzymania, operatorów sprzętu, zabezpieczenie niezbędnych materiałów oraz środków łączności, w tym pełnienie dyżuru zimowego utrzymania.4.2 Zapewnienie, zakupienie, składowanie, dysponowanie i stosowanie materiałów chemicznych koniecznych do zwalczania śliskości zimowej i uszarstniania powierzchni chodników, ścieżek rowerowych i przystanków autobusowych, zg. z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz.U.2005.230.1960).4.3 Odpowiedzialność cywilną w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz za wszelkie szkody osób trzecich powstałe w wyniku prowadzenia prac przez Wykonawcę.4.4 Organizacja ruchu i oznakowanie miejsca wykonywania prac w czasie ich trwania w przypadku wystąpienia takiej okoliczności.4.5 Przerzut sprzętu z bazy na miejsce prowadzenia prac.4.6 Całodobowe dyżury osób kierujących pracami.4.7 Odpowiedzialność Wykonawcy za skutki nieprawidłowego prowadzenia akcji zimowego utrzymania.4.8 Uczestniczenie Wykonawcy wraz z Zamawiającym w kontroli stanu zimowego utrzymania, na każde żądanie Zamawiającego.4.9 Wykonywanie wszelkich czynności koniecznych do wykonania przedmiotu umowy.4.10 W przypadku nie podjęcia obowiązków ciążących na Wykonawcy, a wynikających z ustalonego standardu zimowego utrzymania, Zamawiający, w trybie awaryjnym, zleci wykonanie prac innej firmie, a kosztami obciąży Wykonawcę.4.11 W przypadku stwierdzenia niepodjęcia akcji zimowego utrzymania w wyznaczonych terminach, Zamawiający nie zapłaci Wykonawcy należności za dni, w których akcja nie była prowadzona, a także za gotowość do zimowego utrzymania. 4.12 Wykonawca musi dysponować środkami łączności bezprzewodowej umożliwiającymi uzyskiwanie połączenia z siecią telekomunikacji stacjonarnej lub, co najmniej 2 telefonami komórkowymi.4.13 Prowadzenia dziennika dot. „Akcji zima”. Wszelkie koszty wynikające z podanego zakresu ponosi Wykonawca.5. Wymóg zatrudnienia na umowę o prace. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności niezbędne do realizacji zamówienia:a) pełnienie dyżuru,b) odśnieżanie,c) usuwanie oblodzenia .Sposób weryfikacji zatrudnienia, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy.6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają m.in.: Opis przedmiotu zamówienia, Projektowane postanowienia umowy, oraz następujące załączniki zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania stanowiące integralną częścią SWZ:Załącznik A – wykaz chodników objętych zimowym utrzymaniem.Załącznik B – wykaz ścieżek rowerowych objętych zimowym utrzymaniem.Załącznik C– wykaz przystanków autobusowych objętych zimowym utrzymaniem.Załącznik D - lokalizacja chodników, objętych zimowym utrzymaniem /mapy/.7. Wymagania wynikające z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021r. poz. 110 z późn.zm.) Zamawiający wymaga, aby łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu tego zadania wynosił co najmniej 10%. Zasady obliczania udziału pojazdów elektrycznych we flotach pojazdów wskazano w art. 36a ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 7 000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100gr).14.2 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.14.3 Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.14.4 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP Kędzierzyn-Koźle 57 1020 3714 0000 4102 0108 5455;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).14.5 Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy Pzp, w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w ustawie Pzp oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej SWZ. Musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.14.6 Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.14.7 Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:1) upływu terminu związania ofertą;2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.14.8 Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;2) którego oferta została odrzucona;3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.14.9 Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt 14.8, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp.14.10 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium w okolicznościach wskazanych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zdolność techniczna lub zawodowa.I. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie:Usługę lub usługi zimowego utrzymania chodników lub ścieżek rowerowych o wartości łącznej nie mniejszej niż 200 000 zł.(Wskazane doświadczenie można wykazać w ramach maksymalnie 2 umów).Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunku Wykonawcy wykazują łącznie - Zamawiający nie formułuje w tym zakresie szczególnego sposobu spełnienia warunku o którym mowa w art. 117 ust. 1 ustawy.Zamawiający w przypadku gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe lub ciągłe, dopuszcza nie tylko zamówienia wykonane (tj. zakończone), ale również wykonywane. W takim przypadku część zamówienia już faktycznie wykonana musi wypełniać wymogi określone przez Zamawiającego.Uwaga: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, należy wykazać usługę (zakres), w której Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.II. Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędziami i urządzeniami, jak niżej:Solarka opłużna – min. 3 szt.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-30

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach