Przetargi.pl
Przystosowanie pomieszczeń szpitala na pracownię Tomografii Komputerowej w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach im.św. Jana Pawła II ogłasza przetarg

 • Adres: 48-340 Głuchołazy, ul.M.Karłowicza 40
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach im.św. Jana Pawła II
  ul.M.Karłowicza 40
  48-340 Głuchołazy, woj. opolskie
  REGON: 531172135
 • Adres strony internetowej zamawiającego: szpitalmsw-glucholazy.bip.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przystosowanie pomieszczeń szpitala na pracownię Tomografii Komputerowej w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowle polegające na przystosowaniu pomieszczeń szpitala na pracownię Tomografii Komputerowej w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II. Szczegółowy zakres prac ujęty został w dokumentacji projektowej pn: „Przystosowanie pomieszczeń szpitala na pracownię Tomografii Komputerowej w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II” (w zakresie pomieszczeń niskiego parteru) autorstwa: PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Jarosław Mikołajczyk, 59-216 Kunice, Pątnów Legnicki 10a oraz w projekcie umowy.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje przystosowanie nieużytkowanych pomieszczeń po pracowni RTG w Budynku „A” na poziomie niskiego parteru na pracownię tomografii komputerowej, wykonaniu projektu osłon stałych i ich montażu oraz kompleksowej relokacji, instalacji i uruchomieniu wraz z testami aparatu CT SIEMENS Somatom Scope Power, który stanowi własność Zamawiającego (Specyfikacja techniczna aparatu CT SIEMENS Somatom Scope Power stanowi załącznik do niniejszej SWZ).Budynek Szpitala Specjalistycznego MSWiA im. św. Jana Pawła II w Głuchołazach zlokalizowany jest przy ul. M. Karłowicza 40 w Głuchołazach na działce o numerze 1864/20. Wejście główne do budynku znajduje się od strony wschodniej, od tej samej strony znajdują się również dwa wjazdy na teren szpitala, wejście do budynku dla Wykonawcy znajduje się od strony zachodniej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach