Przetargi.pl
Dostawa energii elektrycznej dla Parku Naukowo -Technologicznego w Opolu sp. z o.o. do punktu poboru w obiekcie Centrum Usług Publicznych przy ul. Witolda Pileckiego 1 w Opolu

Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 45-839 Opole, Technologiczna 2,
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. +48 884 883 627
 • Data zamieszczenia: 2022-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp. z o.o.
  Technologiczna 2,
  45-839 Opole, woj. opolskie
  tel. +48 884 883 627
  REGON: 161506358
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://pnt.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii elektrycznej dla Parku Naukowo -Technologicznego w Opolu sp. z o.o. do punktu poboru w obiekcie Centrum Usług Publicznych przy ul. Witolda Pileckiego 1 w Opolu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa energii elektrycznej dla Parku Naukowo -Technologicznego w Opolu sp. z o.o. do punktu poboru w obiekcie Centrum Usług Publicznych przy ul. Witolda Pileckiego 1 w Opolu.”2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1A do SWZ.3. Szacowany wolumen dostarczanej energii elektrycznej wynosi 504 MWh/rok4. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.), zgodnie z aktami wykonawczymi do tej ustawy, jak również przepisami ustawy z dnia 23. kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.), zasadami określonymi w koncesjach, postanowieniami Umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.5. Zamawiający wymaga przeprowadzenia procedury skutecznej zmiany sprzedawcy energii elektrycznej zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej wykonaną tak, aby Zamawiający od dnia 1 listopada 2022 roku, mógł użytkować energię elektryczną dostarczaną przez Wykonawcę. Zamawiający informuje, że posiada obowiązującą umowę w zakresie sprzedaży energii elektrycznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09310000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każda oferta, musi być zabezpieczona wadium w wysokości: siedem tysięcy [7.000,00] złotych2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i utrzymane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:3.1. pieniądzu;3.2. gwarancjach bankowych;3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;3.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawyz dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości(Dz. U. z 2020 r. poz. 299).4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp. z o.o. ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole. Numer konta: Pekao S.A. 97 1240 3103 1111 0010 5825 7051, z adnotacją: „Wadium –nr sprawy 7-PNT-2022” lub w inny sposób umożliwiający identyfikację postępowania, którego dotyczy. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.5. Niezależnie od formy wniesienia wadium, powinno ono zawierać informację, w zakresie jakiego postępowania zabezpiecza ono ofertę.6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt. 3. ppkt. 3.2–3.4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.8. Beneficjentem wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu jest: Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp. z o.o. NIP: 7543069732, REGON: 1615063589. Zamawiający zwraca lub zatrzymuje wadium na zasadach i w trybie art. 98 ustawy Pzp.10. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać, że jest gwarancją nieodwołalną oraz bezwarunkową,na pierwsze żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, gwarant zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 pkt. 1-3 ustawy.11. Dokument nie może przewidywać po stronie Zamawiającego poniesienia dodatkowych kosztów, wyższych niż koszty doręczeń.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualną na okres realizacji przedmiotu zamówienia koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną.2. Wymogi dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia2.1.Zgodnie z art. 117 ust. 2 ustawy Zamawiający określa, że w odniesieniu do warunków dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają dostawy do realizacji których te zdolności są wymagane.2.2.W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, zostanie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.2.3.Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy - załącznik nr 4 do SWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-28

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach