Przetargi.pl
Dostawa energii elektrycznej dla Parku Naukowo -Technologicznego w Opolu sp. z o.o. do punktu poboru w obiekcie Centrum Usług Publicznych przy ul. Witolda Pileckiego 1 w Opolu

Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 45-839 Opole, Technologiczna 2,
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. +48 884 883 627
 • Data zamieszczenia: 2023-03-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp. z o.o.
  Technologiczna 2,
  45-839 Opole, woj. opolskie
  tel. +48 884 883 627
  REGON: 161506358
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://pnt.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii elektrycznej dla Parku Naukowo -Technologicznego w Opolu sp. z o.o. do punktu poboru w obiekcie Centrum Usług Publicznych przy ul. Witolda Pileckiego 1 w Opolu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa energii elektrycznej dla Parku Naukowo -Technologicznego w Opolu sp. z o.o. do punktu poboru w obiekcie Centrum Usług Publicznych przy ul. Witolda Pileckiego 1 w Opolu.”2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1A do SWZ.3. Szacowany wolumen dostarczanej energii elektrycznej wynosi 433 MWh4.Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawyz dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.), zgodnie z aktami wykonawczymi dotej ustawy, jak również przepisami ustawy z dnia 23. kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn.zm.), zasadami określonymi w koncesjach, postanowieniami Umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy i innymi powszechnieobowiązującymi przepisami prawa.5.Zamawiający wymaga przeprowadzenia procedury skutecznej zmiany sprzedawcy energii elektrycznej zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej wykonaną tak, aby Zamawiający od dnia 1 maja 2023 roku, mógł użytkować energię elektryczną dostarczaną przez Wykonawcę. Zamawiający informuje, że posiada obowiązującą umowę w zakresie sprzedaży energii elektrycznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09310000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotycząceuprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualną na okres realizacji przedmiotu zamówieniakoncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energiąelektryczną.2. Wymogi dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia2.1.Zgodnie z art. 117 ust. 2 ustawy Zamawiający określa, że w odniesieniu do warunków dotyczących uprawnień doprowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzieleniezamówienia, mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają dostawy do realizacji których te zdolnościsą wymagane.2.2.W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia warunek dotyczący uprawnień doprowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, zostanie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej jeden zWykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonejdziałalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.2.3.Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do ofertyoświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy - załącznik nr 4 do SWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-17

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach