Przetargi.pl
Przeprowadzenie szkolenia kursowego dla osadzonych w Zakładzie Karnym w Kluczborku

Zakład Karny w Kluczborku ogłasza przetarg

 • Adres: 46-200 Kluczbork, Katowicka, 4
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77-417 22 50
 • Data zamieszczenia: 2022-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny w Kluczborku
  Katowicka, 4
  46-200 Kluczbork, woj. opolskie
  tel. 77-417 22 50
  REGON: 000321000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie szkolenia kursowego dla osadzonych w Zakładzie Karnym w Kluczborku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  CZĘŚĆ NR 1 - Przeprowadzenie szkolenia kursowego "Malarz" dla 12 skazanych, osadzonych w Zakładzie Karnym w Kluczborku, adres: ul. Katowicka 4, 46-200 Kluczbork;CZĘŚĆ NR 2 - Przeprowadzenie szkolenia kursowego „Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym” dla 10 skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Sierakowie Śląskim Zakładzu Karnego w Kluczborku, adres: ul. Cegielniana 13, 42-793 Ciasna.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80530000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy na podstawie art. 112 ustawy PZP spełniają warunki dotyczące: 4) zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednim doświadczeniem niezbędnym do realizacji części zamówienia, tj. Wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych dotychczas wykonał, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie co najmniej 2 usługi organizacji szkoleń na podstawie umowy, która zobowiązywała do wykonania w ciągu 1 miesiaca minimum 2 szkoleń, z których każde przeszkoliło 10 osób, a wymiar godzinowy każdego szkolenia wynosił po minimum 50 godzin lekcyjnych (każda godzina lekcyjna po minimum 45 minut).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-27

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach