Przetargi.pl
„Rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe”

Gmina Ujazd ogłasza przetarg

 • Adres: 47-143 Ujazd, ul. Sławięcicka
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-77 4048750,4048757,4048757 , fax. 0-77 4637081
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ujazd
  ul. Sławięcicka 19
  47-143 Ujazd, woj. opolskie
  tel. 0-77 4048750,4048757,4048757, fax. 0-77 4637081
  REGON: 53141329000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ujazd.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres zamówienia obejmuje remont nawierzchni rynku wraz z infrastrukturą techniczną (oświetlenie z siecią energetyczną, sieci wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej) i elementami małej architektury (fontanna, schody, rampy, ławki, kosze na śmieci, pomnik, panele informacyjne, zieleń formowana i inne), który został przedstawiony w dokumentacji technicznej i obejmuje: - TOM I- projekt rozbiórki - TOM Ia- projekt zagospodarowania terenu - TOM Ib- projekt architektoniczno- budowlany - TOM II- projekt konstrukcyjny - TOM III- projekt instalacji elektrycznych, oświetlenia i monitoringu - TOM IVa- projekt instalacji sanitarnych wodno- kanalizacyjnych, - TOM IVb- projekt instalacji kanalizacji deszczowej odwodnienia terenu - TOM V- projekt drogowy - TOM VI- informacja BIOZ 1.1. TOM I- projekt rozbiórki - Zakres opracowania obejmuje rozbiórkę istniejącego pawilonu stacji paliw, rozbiórkę pozostałości elementów po dystrybutorach oraz poziemnych zbiorników na paliwa zlokalizowanych w obrębie istniejącego placu 1-go Maja. Wykonawca zobowiązany będzie do zutylizowania materiałów z rozbiórki oraz przedłożenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających tę czynność. *UWAGA – informujemy, że zakres robót należy pomniejszyć o demontaż nadziemnej części dystrybutorów widniejących na dokumentacji fotograficznej w przedmiotowym opracowaniu. Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w oparciu o decyzję nr 7/19 pozwolenie na rozbiórkę z dnia 22.01.2019 r. oraz decyzję 872/N/2017 z dnia 24.10.2017 Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (prolongata terminu –decyzja nr 1196/N/2019 z dnia 31.12.2019 r.) 1.2. TOM Ia- projekt zagospodarowania terenu - Planowane jest wykonanie tablic informacyjnych oraz nawierzchni z wkomponowanymi nadrukami linearnymi charakteryzującymi Ujazd i okolice. Po obwodzie Rynku zaprojektowano uspokojony ruch komunikacji pieszo- jezdnej oraz szpaler drzew szczepionych w formie zielonych parasoli, pod którymi zlokalizowano miejsca wypoczynku. Istniejące drzewa należy przesadzić w miejsce wskazane przez Zamawiającego. W centralnej części rynku zlokalizowana została fontanna wraz z pomnikiem. W obrębie płyty planowane są prace rozbiórkowe, w tym rozbiórka stacji paliw objęta odrębnym opracowaniem i decyzją o pozwoleniu na rozbiórkę oraz remont nawierzchni płyty rynku z infrastrukturą techniczną, rozbiórka istniejących schodów zewnętrznych i wykonanie nowych schodów z rampami, wykonanie fontanny, renowacja pomnika, wykonanie nasadzeń drzew formowanych rozmieszczonych po obrysie płyty rynku, wydzielenie miejsc postojowych od strony północnej i wschodniej. UWAGA: Projektant wprowadził zmianę do projektu – do wyceny należy przyjąć wiąz zamiast klonu 1.3. TOM Ib - projekt architektoniczno- budowlany - obejmuje elementy małej architektury takie jak fontanna, schody zewnętrzne, rampy wejściowe, ławki, kosze na śmieci, słupki, pomnik, panele informacyjne, zieleń formowana oraz nietypowe elementy nawierzchni płyt. UWAGA: Projektant wprowadził zmianę do projektu – do wyceny należy przyjąć wiąz zamiast klonu 1.4. TOM II - projekt konstrukcyjny zawiera wytyczne i obliczenia dla elementów fontanny, chodnika i rampy, wspornika dla drzewa płożącego. Obliczenia statyczno – wytrzymałościowe i podstawowe wyniki tych obliczeń zawiera niniejsze opracowanie. 1.5. TOM III- projekt instalacji elektrycznych, oświetlenia i monitoringu. W zakres niniejszego opracowania projektowego wchodzą: rozdzielnice elektryczna R1, R2; wewnętrzne linie zasilające; instalacja oświetlenia zewnętrznego; instalacja oświetlenia w pomieszczeniu komory technicznej fontanny; instalacja zasilania odbiorników technologicznych; ochrona przeciwprzepięciowa; ochrona przeciwporażeniowa; kanalizacja teletechniczna; instalacja monitoringu zewnętrznego. 1.6. TOM IVa- projekt instalacji sanitarnych wodno- kanalizacyjnych, obejmuje wykonanie przyłącza wodociągowego do zasilania fontanny oraz roboty kanalizacyjne dla odprowadzenia zabrudzonej wody z fontanny, roboty związane z odwodnieniem wykopów. 1.7. TOM IVb- projekt instalacji kanalizacji deszczowej odwodnienia terenu, obejmuje roboty związane z odwodnieniem utwardzonego terenu oraz dachów istniejących budynków mieszkalnych. W ramach inwestycji Wykonawca zobowiązany będzie wykonać także instalację nawadniającą dla projektowanej zieleni wykonaną z rur PE fi 25 mm w dł. 500m obejmującą montaż: studzienek wodomierzowych niewłazowych (rura trzonowa fi 600mm, zwieńczenie teleskopowe włazem w il.3 szt, zawór antyskażeniowy Dn 25mm, wodomierze skrzydełkowe z zaworami odcinającymi 3 kpl, sterownik do systemu nawadniania –bateryjny 3 kpl, elektrozawór do systemu nawadniania 3 kpl, dysze do zraszania ze złączką 100 szt, oraz ułożenie linii kroplującej ze złączkami 160m. Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić dezynfekcję rurociągu (500m). 1.8. TOM V- projekt drogowy, obejmuje prace na drodze powiatowej, krajowej i gminnej, ciągu pieszo-jezdnym. Zawiera także zmianę organizacji ruchu związaną z przebudową rynku. Należy wykonać roboty rozbiórkowe, ziemne, podbudowy, roboty nawierzchniowe i wykończeniowe. Nawierzchnię rynku zaprojektowano z płyt kamiennych granitowych, kostki kamiennej granitowej oraz mieszanki mineralno-bitumicznej, Roboty należy prowadzić w oparciu o decyzję nr 79/19 pozwolenie na budowę z dnia 20.02.2019 r. oraz decyzję 872/N/2017 z dnia 24.10.2017 Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (prolongata terminu –decyzja nr 1196/N/2019 z dnia 31.12.2019 r.) uwzględniając decyzję Zarządu Powiatu Strzeleckiego, protokół z narady koordynacyjnej oraz decyzję GDDKiA w Opolu, związane z zajęciem pasa drogowego oraz umieszczeniem urządzeń obcych, a także warunki wydane przez właścicieli sieci i urządzeń znajdujących się w rejonie przedmiotowej inwestycji (ORANGE, TAURON). Bilans terenu – stan istniejący: a. Powierzchnia opracowania: 5 343,00 m² b. Powierzchnia utwardzona w tym: 4807,40 m² - naw. bitumiczna: 3 947,23 m² - pow. kostki/bruku wraz z krawężnikami: 833,97 m² - pow. murku kamiennego=45cm: 26,2 m² Powierzchnia zieleni: 503,10 m² Pow. zabudowy „stacji paliw”: 32,5 m² 2. Zagospodarowanie terenu- stan projektowany Płyta rynku przedzielona obecnie drogą powiatową zostanie ujednolicona, powiększona optycznie i funkcjonalnie do wielkości historycznej wyznaczonej poprzez otaczającą zabudowę mieszkaniowo- usługową. W obrębie płyty planowane są prace rozbiórkowe, w tym rozbiórka stacji paliw objęta odrębnym opracowaniem i decyzją o pozwoleniu na rozbiórkę oraz remont nawierzchni płyty rynku z infrastrukturą techniczną, rozbiórka istniejących schodów zewnętrznych i wykonanie nowych schodów z rampami, wykonanie fontanny, renowacja pomnika, wykonanie nasadzeń drzew formowanych rozmieszczonych po obrysie płyty rynku (UWAGA: wycenić zg. ze zmianą wprowadzoną przez projektanta; zmianie uległy zapisy w TOM Ia zmieniono klon na wiąz, w TOM Ib zmieniono klon na wiąz, zmieniono opis w w STWIOR zmiana na str.34-36) , należy przewidzieć doprowadzenie nawadniania dla nasadzeń, wydzielenie miejsc postojowych od strony północnej i wschodniej. Parametry płyty rynku wynoszą: a. Szerokość* ok .72,00 m b. Długość* ok. 76,00 m Charakterystyczne parametry istniejącej stacji paliw a. Szerokość* ok. 5,10 m b. Długość* ok. 6,40 m c. Wysokość* ok. 3,15 m *na podstawie pomiarów własnych projektanta 3. Ponad to Wykonawca przygotuje dokumentację powykonawczą i przekaże Zamawiającemu przed dokonaniem odbioru końcowego, tj.: oświadczenia, atesty, deklaracje zgodności, pomiar geodezyjny powykonawczy- mapa z potwierdzeniem przyjęcia do zasobów geodezyjnych i kartograficznych lub pomiar geodezyjny powykonawczy wraz z protokołem z pozytywnej weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dokumentację z nadzoru archeologicznego i itp.- 1 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w pliku .pdf. na nośniku elektronicznym 4. Wykonawca uwzględni w cenie oferty koszty nadzoru archeologicznego, przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na badania archeologiczne. Zatrudnienie archeologa, który sporządzi zgodną z przepisami dokumentację, leży po stronie wykonawcy. 5. Uwagi i wymagania dodatkowe: a) Pożądane jest aby rozwiązania techniczne, zastosowane urządzenia, materiały i wyposażenie były wysokiej jakości zapewniającej długą i pewną eksploatację, a wszystkie urządzenia, prace i instalacje nie wymienione szczegółowo w normach lub przepisach były wykonane zgodnie z najlepszą praktyką i doświadczeniem Wykonawcy, w tym: - wszystkie zaproponowane materiały i urządzenia winny pochodzić od renomowanych i sprawdzonych na rynku producentów, którzy zapewniają sprawne przeprowadzenia napraw pogwarancyjnych, dostarczenie części zamiennych itp.; nie dopuszcza się stosowania materiałów i urządzeń prototypowych, nie sprawdzonych w poprawnej eksploatacji, - przy doborze materiałów i urządzeń należy dążyć do ujednolicenia producentów i typów b) Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji prac objętych przedmiotem zamówienia zostanie opracowany na podstawie załączonego wzoru – załącznik nr 10 i przedstawiony przez wybranego Wykonawcę najpóźniej w dniu podpisania umowy celem akceptacji przez Zamawiającego i stanowił będzie załącznik do zawartej umowy. c) jeśli podczas prac rozbiórkowych, pojawią się elementy nadające się do ponownego wykorzystania, miejsce ich składowania należy ustalić z Zamawiającym. d) Wykonawca zobowiązany jest w ciągu pięciu lat, od dnia odbioru końcowego do pielęgnacji nasadzonych drzew i krzewów jakie należy wykonać w ramach zadania inwestycyjnego zgodnie z wytycznymi opisanymi w STWIOR (UWAGA: wycenić zg. ze zmianą wprowadzoną przez projektanta; zmianie uległy zapisy w TOM Ia zmieniono klon na wiąz, w TOM Ib zmieniono klon na wiąz; w STWIOR zmiana na str.34-36). Wszelkie uschnięte lub chore drzewa i krzewy, Wykonawca zobowiązany będzie wymienić na nowe. Rozwinięcie szczegółowe dla uwag i wymagań dodatkowych zawarte zostało w Istotnych postanowieniach umowy, będących załącznikiem do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 160.000,00 zł (sto sześćdziesiąt tysięcy i 0/100 zł) zgodnie z zapisami pkt.10 SIWZ-IDW
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - formularz oferty - zobowiązanie innych podmiotów (w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów) - pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub inne pełnomocnictwa jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) - dowód wpłaty wadium - w przypadku wadium wnoszonego w formie innej niż pieniężna dowód wniesienia wadium tj. gwarancję/poręczenie –należy dołączyć do oferty w oryginale, dowód wniesienia wadium w formie pieniężnej tj. dowód wpłaty – należy dołączyć do oferty - wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ-IDW).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach